สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง  สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ตามมาตรา  9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540

**************************

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นรายเดือนทุกๆ เดือน เพื่อเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน ตามแบบ สขร.1 นั้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำเดือน ธันวาคม  2563 ตามแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   4   เดือน  มกราคม พ.ศ.  2563
 
(ลงชื่อ)
                                                  (นายชาตรี     ศรีตะวัน)
                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่