สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การเปิดโอกาสให้บุคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

               ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จำนวน  1  กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

               1.ชื่อโครงการ : โครงการกีฬาประชาชนตำบลตูมใหญ่  ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567

                   1.1 วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ระหว่างวันที่ 15 – 30 ธันวาคม 2566

                   1.2 สถานที่ดำเนินการ : สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

                   1.3 ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

1) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาขน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และ เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ

                             2) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน  ประชาชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป รู้จักใช้เวลา

                             ว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกล ยาเสพติด

                             3) เพื่อส่งเสริม และพัฒนาด้านการแข่งขันกีฬำหรับเยาวชน ให้มีความเข้มแข็ง

                                 และเสริมสร้าง ทักษะที่ถูกต้อง

                   1.4 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

                             มีผู้ร่วมกิจกรรม/โครงการ จำนวน   1,000  คน ได้แก่

                             1) เด็ก เยาวชน

                             2) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

                   1.5 ผลจากการมีส่วนร่วม

                             1) เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน

                             2) เด็ก เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพจิด

                             3) เกิดความรักความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของท้องถิ่น

                             4) เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รู้แพ้ รู้ชนะ ให้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา

                             5) ประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านให้มากยิ่งขึ้น

                             6) เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เด็ก และเยาวชนของชาติ

                             7) เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้ กฎกติกาและมารยาท และรู้รักสามัคคี

                             เอื้ออาทรต่อผู้อื่นได้

                             8) เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

                   1.6 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

                             เด็ก เยวชน และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้รู้แพ้ รู้ชนะ ให้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา และพัฒนาโครงการแข่งขันกีฬาให้ทันสมัย เหมาะกับสถานะการณ์มากยิ่งขึ้น

Facebook
Twitter
LinkedIn