สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2563

รายงานแบบ  สขร  1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2563
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
ที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเลขที่สัญญาเหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลางวันทำสัญญาโดยสังเขป
1จัดซื้อวัสดุสำนักงาน           12,873 เฉพราะเจาะจง  ร้านศึกษาภัณฑ์            12,873 ร้านศึกษาภัณฑ์        12,873.0020/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)      4/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
2โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 12         310,500 เฉพราะเจาะจง  1.หจก.กลันทาพาณิชย์          310,500 หจก.กลันทาพาณิชย์      310,500.0023/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)   2.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง          311,000  7/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
     3.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง          315,000   เอกสารถูกต้องครบถ้วน
3โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 15         318,500 เฉพราะเจาะจง  1.หจก.กลันทาพาณิชย์          318,500 หจก.กลันทาพาณิชย์      318,500.0024/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)   2.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง          319,000  7/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
     3.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง          320,000   เอกสารถูกต้องครบถ้วน
4จัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน             2,400 เฉพราะเจาะจง  ร้านอรอุมา              2,400 ร้านอรอุมา          2,400.0021/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนการคลัง อบต.)      11/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5จัดซื้อปั้มน้ำบาดาลซัมเมอร์ท              41,800 เฉพราะเจาะจง  หจก.เรืองแสงไทย               41,800 หจก.เรืองแสงไทย          41,800.0022/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนการคลัง อบต.)      11/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
6จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร           38,500 เฉพราะเจาะจง  หจก.เรืองแสงไทย            38,500 หจก.เรืองแสงไทย        38,500.0023/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานปลัด อบต.)      12/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
7โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์  หมู่ที่ 2         252,000 เฉพราะเจาะจง  1.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง          252,000 หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง      252,000.0025/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)   2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง          254,000  19/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
8จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์             4,030 เฉพราะเจาะจง  นายสมร  ดัดตองรัมย์              4,030 นายสมร  ดัดตองรัมย์          4,030.00106/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานปลัด อบต.)      21/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
9โครงการขุดลอกสระน้ำ  หมู่ที่ 10         390,000 เฉพราะเจาะจง  1.หจก.ประสารยาพัฒนา          390,000 หจก.ประสารยาพัฒนา      390,000.0026/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)   2.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง          390,500  24/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
10จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์           25,190 เฉพราะเจาะจง  หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง            25,190 หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง        25,190.00107/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานปลัด อบต.)      25/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
11จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า           13,390 เฉพราะเจาะจง  หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง            13,390 หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง        13,390.00108/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานปลัด อบต.)      26/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
12จ้างเหมาบริการคนสวน             8,000 เฉพราะเจาะจง  นายฐาปกรณ์  มูลหอม              8,000 นายฐาปกรณ์  มูลหอม          8,000.00109/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานปลัด อบต.)      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
13จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภาย             8,000 เฉพราะเจาะจง  นางบุญรอง  เข็มทอง              8,000 นางบุญรอง  เข็มทอง          8,000.00110/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 ในอาคาร      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานปลัด อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
14จ้างเหมาบริการงานธุรการ             8,000 เฉพราะเจาะจง  น.ส.ปวีณา  นะวะศรี              8,000 น.ส.ปวีณา  นะวะศรี          8,000.00111/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนการคลัง อบต.)      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
15จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา             8,000 เฉพราะเจาะจง  นายตุลากาญจน์ ยันระหา              8,000 นายตุลากาญจน์ ยันระหา          8,000.00112/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนการคลัง อบต.)      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
16จ้างเหมาบริการครนงานทั่วไป(ผู้ช่วยเจ้า             8,000 เฉพราะเจาะจง  นางสาวสุพรรณี  ต้นจาน              8,000 นางสาวสุพรรณี  ต้นจาน          8,000.00113/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 หน้าที่จัดเก็บ)      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานส่วนการคลัง อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
17จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป             8,000 เฉพราะเจาะจง  นายทนงศักดิ์  ทุมดี              8,000 นายทนงศักดิ์  ทุมดี          8,000.00114/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
18จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป             8,000 เฉพราะเจาะจง  นายจักรกฤช   ศิริจันทร์              8,000 นายจักรกฤช   ศิริจันทร์          8,000.00115/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)       ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
19จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก ม.8             8,000 เฉพราะเจาะจง  น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า              8,000 น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า          8,000.00116/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
20จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก ม.10             7,000 เฉพราะเจาะจง  น.ส.วันเพ็ญ  จุลสม              7,000 น.ส.วันเพ็ญ  จุลสม          7,000.00117/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
21จ้างเหมาบริการคนสวน             8,000 เฉพราะเจาะจง  นายอ้วน  ชะชางรัมย์              8,000 นายอ้วน  ชะชางรัมย์          8,000.00118/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
22จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ             8,000 เฉพราะเจาะจง  นายสมัย  ดารินรัมย์              8,000 นายสมัย  ดารินรัมย์          8,000.00119/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 กู้ชีพกูภัย      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
23จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ             8,000 เฉพราะเจาะจง  นายเวช  ยิ้มรัมย์              8,000 นายเวช  ยิ้มรัมย์          8,000.00120/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 กู้ชีพกูภัย      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
24จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ             8,000 เฉพราะเจาะจง  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์              8,000 นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์          8,000.00121/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 กู้ชีพกูภัย      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
25จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ             8,000 เฉพราะเจาะจง  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ              8,000 นายชัยนรินทร์  พาเจริญ          8,000.00122/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
26จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ             7,000 เฉพราะเจาะจง  นายประคอง  ดีเลิศ              7,000 นายประคอง  ดีเลิศ          7,000.00123/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
27จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ             8,000 เฉพราะเจาะจง  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์              8,000 นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์          8,000.00124/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
28จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย             8,000 เฉพราะเจาะจง  นายสุจินท์  เพชรเด็ด              8,000 นายสุจินท์  เพชรเด็ด          8,000.00125/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานปลัด อบต.)      28/2/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน

รายการในหมวดนี้