สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2563
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
ที่งานจัดซื้อ/จัดจ้างงบประมาณวิธีซื้อ/จ้างผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาเลขที่สัญญาเหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลางวันทำสัญญาโดยสังเขป
1โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 13  264,000 เฉพราะเจาะจง  1.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง  264,000 หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง  264,000.0014/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)   2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง  265,000  8/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
2โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 4  310,000 เฉพราะเจาะจง  1.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง  310,000 หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง  310,000.0015/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)   2.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง  311,000  8/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
3โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 11  325,000 เฉพราะเจาะจง  1.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง  325,000 หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง  325,000.0016/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)   2.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง  325,500  10/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
4โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 19  307,000 เฉพราะเจาะจง  1.หจก.กลันทาพาณิชย์  307,000 หจก.กลันทาพาณิชย์  307,000.0017/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)   2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง  307,500  10/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
5จัดซื้ออาหารเสริมนม ######### เฉพราะเจาะจง  วิทยาลัยเกษตรและเทค ######## วิทยาลัยเกษตรและเทค     11,140.4016/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)   โนโลยี   โนโลยี  10/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
6จัดซื้อทรายเคลือบเทมีฟอสและน้ำยาฉีดพันหมอกควัน    99,500 เฉพราะเจาะจง  ร้านฤทธิ์เกียรซัพพลาย    99,500 ร้านฤทธิ์เกียรซัพพลาย     99,500.0017/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)      16/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
7จัดซื้อผ้าต่วน สีม่วง ,สีทอง       2,000 เฉพราะเจาะจง  ร้าน ส.จักรสยาม      2,000 ร้าน ส.จักรสยาม       2,000.0018/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานปลัด อบต.)      16/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
8จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชนจัดพิธีรับพระราชทาน       2,000 เฉพราะเจาะจง  น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองมนตรี      2,000 น.ส.เสาวลักษณ์ เรืองมนตรี       2,000.0019/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 พระบรมายาลักษณ์      16/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานปลัด อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
9จ้างเหมาเครื่องเสียงพิธีรับพระราชทานพระบรท       3,000 เฉพราะเจาะจง  นายวิจารณ์   กิตติบดิน      3,000 นายวิจารณ์   กิตติบดิน       3,000.0085/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 ฉายาลักษณ์      16/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานปลัด อบต.)     .   เอกสารถูกต้องครบถ้วน
10จ้างเหมาจัดทำดอกไม้พิธีรับพระราชทานพระบรท       3,000 เฉพราะเจาะจง  ร้าน ส.จักรสยาม      3,000 ร้าน ส.จักรสยาม       3,000.0086/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 ฉายาลักษณ์      16/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานปลัด อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
11จ้างเหมาจัดทำป้ายพิธีรับพระราชทานพระบรทฉายา 5,248.50 เฉพราะเจาะจง  หจก.ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์ ######## หจก.ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์       5,248.5087/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 ลักษณ์   กราฟฟิคดีไซน์   กราฟฟิคดีไซน์  16/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานปลัด อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
12โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 14  320,000 เฉพราะเจาะจง  1.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง  320,000 หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง  320,000.0018/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)   2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง    22/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
13โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3  310,000 เฉพราะเจาะจง  1.หจก.กลันทาพาณิชย์  310,000 หจก.กลันทาพาณิชย์  310,000.0019/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)   2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง  311,000  22/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
14โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8  310,000 เฉพราะเจาะจง  1.หจก.กลันทาพาณิชย์  310,000 หจก.กลันทาพาณิชย์  310,000.0020/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)   2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง  311,000  22/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
15โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 1  308,000 เฉพราะเจาะจง  1.หจก.กลันทาพาณิชย์  308,000 หจก.กลันทาพาณิชย์        308,00021/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)   2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง  309,000  28/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
16โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมู่ที่ 18  294,000 เฉพราะเจาะจง  1.หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง  294,000 หจก.ตั้งชัยเจริญก่อสร้าง  294,000.0022/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)   2.หจก.หญ้าแฝกก่อสร้าง  294,500  28/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
17จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย       8,000 เฉพราะเจาะจง  นายสุจินท์  เพชรเด็ด      8,000 นายสุจินท์  เพชรเด็ด       8,000.0088/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานปลัด อบต.)      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
18จ้างเหมาบริการคนสวน       8,000 เฉพราะเจาะจง  นายฐาปกรณ์  มูลหอม      8,000 นายฐาปกรณ์  มูลหอม       8,000.0089/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานปลัด อบต.)      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
19จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภาย       8,000 เฉพราะเจาะจง  นางบุญรอง  เข็มทอง      8,000 นางบุญรอง  เข็มทอง       8,000.0090/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 ในอาคาร      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานปลัด อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
20จ้างเหมาบริการงานธุรการ       8,000 เฉพราะเจาะจง  น.ส.ปวีณา  นะวะศรี      8,000 น.ส.ปวีณา  นะวะศรี       8,000.0091/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนการคลัง อบต.)      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
21จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา       8,000 เฉพราะเจาะจง  นายตุลากาญจน์ ยันระหา      8,000 นายตุลากาญจน์ ยันระหา       8,000.0092/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนการคลัง อบต.)      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
22จ้างเหมาบริการครนงานทั่วไป(ผู้ช่วยเจ้า       8,000 เฉพราะเจาะจง  นางสาวสุพรรณี  ต้นจาน      8,000 นางสาวสุพรรณี  ต้นจาน       8,000.0093/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 หน้าที่จัดเก็บ)      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานส่วนการคลัง อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
23จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป       8,000 เฉพราะเจาะจง  นายทนงศักดิ์  ทุมดี      8,000 นายทนงศักดิ์  ทุมดี       8,000.0094/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
24จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป       8,000 เฉพราะเจาะจง  นายจักรกฤช   ศิริจันทร์      8,000 นายจักรกฤช   ศิริจันทร์       8,000.0095/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนโยธา)      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
25จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก ม.8       8,000 เฉพราะเจาะจง  น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า      8,000 น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า       8,000.0096/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
26จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก ม.10       7,000 เฉพราะเจาะจง  น.ส.วันเพ็ญ  จุลสม      7,000 น.ส.วันเพ็ญ  จุลสม       7,000.0097/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
27จ้างเหมาบริการคนสวน       8,000 เฉพราะเจาะจง  นายอ้วน  ชะชางรัมย์      8,000 นายอ้วน  ชะชางรัมย์       8,000.0098/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 (สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
         เอกสารถูกต้องครบถ้วน
28จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ       8,000 เฉพราะเจาะจง  นายสมัย  ดารินรัมย์      8,000 นายสมัย  ดารินรัมย์       8,000.0099/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 กู้ชีพกูภัย      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
29จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ       8,000 เฉพราะเจาะจง  นายเวช  ยิ้มรัมย์      8,000 นายเวช  ยิ้มรัมย์       8,000.00100/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 กู้ชีพกูภัย      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
30จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ       8,000 เฉพราะเจาะจง  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์      8,000 นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์       8,000.00101/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 กู้ชีพกูภัย      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
31จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ       8,000 เฉพราะเจาะจง  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ      8,000 นายชัยนรินทร์  พาเจริญ       8,000.00102/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
32จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ       7,000 เฉพราะเจาะจง  นายประคอง  ดีเลิศ      7,000 นายประคอง  ดีเลิศ       7,000.00103/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน
33จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ       8,000 เฉพราะเจาะจง  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์      8,000 นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์       8,000.00104/2563เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
 ประจำรถกู้ชีพกู้ภัย      31/1/2563ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและ
 (สำนักงานส่วนสาธารณสุข อบต.)       เอกสารถูกต้องครบถ้วน

รายการในหมวดนี้