สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

นายบุญมี ดีรื่นรัมย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

นางสาวกรรณิการ์ ปะโปตินัง

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 17

นายสุวิทย์ ดวงดี

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 1

นางสุวรรณ์ กันนุลา

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 2

นางทองจันทร์ พันธุ์ลี

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 3

นายธรรมปพน เยรัมย์

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 4

นางสำเนียง ปะวะภูทะ

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 5

นายนวพล ศรีบุญเรือง

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 6

นายอรักษ์ แป่มจำนัก

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 7

นายสราวุธ เกมหายุง

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 8

นายเมธี สีหาฤทธิ์

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 9

เสวต สะสม

นายเสวต สะสม

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 10

นายพเนตร เครือนาค

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 11

นายศรัญญา ดูเรืองรัมย์

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 12

นายทวีศักดิ์ มูลหอม

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 13

นายเชิดชัย เบญจมาศ

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 14

นางพวงเงิน เพียพยัคฆ์

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 15

นายสมใจ โคตรชัยยา

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 16

นางสาวกรรณิการ์ ปะโปตินัง

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 17

นายสำอางค์ เด็ดดวงรัมย์

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 18

นายบุญมี ดีรื่นรัมย์

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 19

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง