ชาตรี ศรีตะวัน

นายชาตรี ศรีตะวัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ .

กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

วิสัยทัศน์ "ทุกสิ่งต้องสร้าง ทุกอย่างต้องมี"

โดย จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว  ได้หนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล เพื่อเป็นกรอบกรอบการพัฒนา เผื่อขับเคลื่อนและนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์   พร้อมทั้ง ได้กำหนด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ การพัฒนาตำบล ไว้ด้วย