แบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ตูมใหญ่

          แบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แก่ประชาชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

โปรดกรอกหมายเลขโทรศัทพ์ของท่าน และแจ้งเรื่องร้องเรียนของท่าน

Facebook
Twitter
LinkedIn