ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง มาตรการควบคุมการขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดินและการขนย้ายดิน พ.ศ. ………

ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง มาตรการควบคุมการขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดินและการขนย้ายดิน พ.ศ. ………

2565

บันทึกหลักการและเหตุผล

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง มาตรการควบคุมการขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดินและการขนย้ายดิน พ.ศ. …..  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.25๔๓  

 

หลักการ

               ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ว่าด้วย มาตรการควบคุมการขุดดิน    ถมดิน การบรรทุกดินและการขนย้ายดิน

 

เหตุผล

                 เนื่องจากพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.25๔๓  เป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ลดปัญหาความขัดแย้ง จากการขุดดินหรือถมดิน  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ จึงจำต้องตราข้อบัญญัตินี้

                                                          ระเบียบ

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่และนายอำเภอคูเมือง

-ร่าง-

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เรื่อง มาตรการควบคุมการขุดดิน ถมดิน บรรทุกดินและการขนย้ายดินพ.ศ. 25๖๕

          โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ว่าด้วยมาตรการควบคุมการ  ขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดินและการขนย้ายดิน

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 25๖๒ ประกอบกับมาตรา 8 (1)  มาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 25๔3 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่และนายอำเภอคูเมือง จึงออกข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง มาตรการควบคุมการ  ขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดินและการขนย้ายดิน พ.ศ. 25๖๕”

          ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบประกาศ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

          ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด 1
บททั่วไป

          ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้

          “ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย อิฐ เลน ลูกรัง วัตถุ สิ่งปรักหักพัง หรือสิ่งอื่นใดที่ถูกใช้เสมือนดินและอินทรียวัตถุต่างๆ ที่เจือปนกับดิน

          “พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ  

          “ระดับดินเดิม” หมายความว่า ระดับพื้นผิวดินที่เป็นอยู่โดยปกติ

          “ขุดดิน” หมายความว่า กระทำแก่พื้นดิน เพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดินหรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อดิน

          “บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดิน ที่เกิดจากการขุดดิน

          “ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใดๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม

          “เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

          “แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้งและขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

          “การขุดดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ไม่ว่าจะโดยการขุดเจาะหรือตักด้วยแรงคนเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์ใด ๆ ต่อพื้นดินและเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นดินทำให้เกิดความลึกเป็นแอ่ง บ่อสระ หรือช่องว่าง เว้นแต่การขุดลอกบูรณะซ่อมแซม คูคลอง ลำราง หรือทางน้ำอันเป็นประโยชน์ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

          “ การถมดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับดินเดิมให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ไม่ว่าเป็นการถมเททิ้งดินลงไปในพื้นดินหรือวิธีการอื่นใด

          “การขนย้ายดิน” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายดินหรือสิ่งที่หมายถึงดินตามข้อบัญญัตินี้จากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเกิดการเคลื่อนย้ายภายในเขตุองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

          “แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงภาพของดินที่ตั้งและขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดินรวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

          “รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึกของบ่อดินที่จะขุดดินหรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีในการขุดดินหรือถมดิน

          “แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงแผนที่สังเขป รูปตัด และรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน

          “รายการประกอบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุด ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน  ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม พร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติ  หรือวิธีการสำหรับขุดดินหรือถมดินเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

          “รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงกันดินหรือรายการแสดงวิธีการคำนวณวิธีป้องกันการพังทลายของดินด้วยวิธีอื่น

          “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

          “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้

          ข้อ 6 ข้อบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งการทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายได้ตามกฎหมายนั้นแล้ว

          ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างตลอดจนการอื่นที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกประกาศกำหนด

          (1) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน

          (2) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ทั้งนี้ ระยะดิ่งต่อระยะราบไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 2 ของความลึก และขนาดของบ่อดินที่จะขุดดินความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดิน หรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น

          (๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง

          (๔) วิธีการให้ความคุ้มครอง และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก

          (๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขุดดินหรือถมดิน

          ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่ง ยกเว้น ผ่อนผัน ระงับ หรือกำหนดเงื่อนไข ในการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามที่เห็นสมควรได้ ในกรณี

          (๑) การขุดดิน ถมดินของหน่วยงานราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในราชการ เพื่อสาธารณประโยชน์

          (๒) การขุดดิน ถมดินภายในศาสนสถานเพื่อศาสนาประโยชน์

          (๓) การขุดดิน ถมดินขององค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลง ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

          (๔) การขุดดิน ถมดินขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการขององค์กร หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

หมวด ๒
การขุดดิน

          ข้อ ๙ การขุดดินจะกระทำได้เฉพาะในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้ากระทำในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

          ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดจะต้องจัดทำแบบแปลน รายการประกอบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ วิศวกร โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้

          (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน

          (๒) แผนผังแสดงเขตพื้นที่และที่ดินบริเวณข้างเคียง

          (๓) วิธีการขุดดินและการขนย้ายดิน

          (๔) ระยะเวลาทำการขุดดิน

          (๕) ชื่อผู้ควบคุมงานผู้ออกแบบแปลน แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

          (๖) เนื้อที่โครงการที่จะทำการขุดดิน ขนาดพื้นที่ปากบ่อดิน ความลึกของการขุดดินและระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินหรืองสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วัตถุประสงค์ของการขุดดิน

          (7) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการขุดดิน  เจ้าของที่ดินและผู้ดำเนินการขุดดิน

          (8) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน

          (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการขุดดินและถมดินกำหนดเพิ่มเติม

          ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มทำการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง

          ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่มาแก้ไขให้ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่ง ให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล

          ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดในวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง ให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

          ผู้ได้รับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในข้อบัญญัตินี้

          ข้อ ๑๑ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามข้อ ๑๐ วรรคห้า ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

          ข้อ ๑๒ ในระหว่างที่มีการขุดดินผู้ขุดดินตามข้อ ๑๐ จะต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณ และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้

          ถ้าใบแจ้งชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญให้ผู้ขุดดินตามข้อ ๑๐ ขอรับใบแทน ใบรับแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันที่ทราบถึงการชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายดังกล่าว

          ข้อ ๑๓ ผู้ขุดดินตามข้อ ๑๐ ต้องขุดดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

          ข้อ ๑๔ ผู้ขุดดินตามข้อ ๑๐ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด และจะต้อง รับผิดในการกระทำของลูกจ้าง หรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          ข้อ ๑๕ การได้รับใบรับแจ้งจากพนักงานท้องถิ่น  ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดิน ที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรือต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทนผู้ขุดดินต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่ จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

          ข้อ ๑๖ การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น

          ข้อ ๑๗ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่น ตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า สองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุด เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมาย ว่าด้วยวิศวกร

          ข้อ ๑๘ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามข้อ ๑๐ ต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดิน ไม่ให้น้ำท่วมขัง และต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการพังทลายของดินหรืออาจเป็นอันตรายกับสิ่งปลูกสร้างในบริเวณนั้น

                   ในกรณีการขุดดินตามวรรคหนึ่งเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินและดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

          ข้อ ๑๙ การขุดดินในบริเวณที่ติดกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดิน ต้องจัดให้มีสิ่งกันตก หรือราวกั้นที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควรในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน

                   ในกรณีการขุดดินตามวรรคหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่าง ต้องทาสีสิ่งกันตกหรือราวกันด้วยสีสะท้องแสงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

          ข้อ 20 ผู้ขุดดินตามข้อ 10 จะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดดิน และต้องติดตั้งป้ายขนาดไม่กว้างกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเซนติเมตรในบริเวณที่ทำการขุดดิน และสามารถเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาที่ทำการขุดดิน โดยแสดงข้อความ ดังต่อไปนี้

 • เนื้อที่โครงการที่จะทำการขุดดิน
 • ขนาดพื้นที่ปากบ่อดินเนินดินความลึกของการขุดดิน
 • วัตถุประสงค์ของการขุดดิน
 • เลขที่ใบรับแจ้งและวันที่สิ้นสุดการขุดดิน
 • ชื่อผู้ควบคุมงานผู้ออกแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบอาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวิศวกร

 • ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการขุดดินเจ้าของที่ดิน และที่อยู่ของผู้ดำเนินการขุดดิน

นอกจากความตามวรรคหนึ่งแล้ว จะต้องติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายขนาดกว้าง

ไม่น้อยกว่า ห้าสิบเซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกินสี่สิบเมตร  รอบบ่อดินในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน

          ข้อ ๒๑ การขุดดินโดยที่มีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดินต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทำหรือตามคำสั่งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

          ข้อ ๒๒ การขุดดินที่มีความลึกเกินยี่สิบเมตรต้องจัดให้มีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน และมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกรเป็นผู้ลงนามในแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณด้วย

          ข้อ 23 ในกรณีการขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุกระจายแพร่พิษหรือ กระจายรังสี ให้ผู้ประสงค์จะทำการขุดดินนำหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมายื่นประกอบการแจ้งพร้อมด้วยแสดงวิธีการป้องกันการปนเปื้อนต่อชั้นน้ำใต้ดิน

          ข้อ 24 ในการขุดดินถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่า ทางเศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามข้อ ๑๐ ข้อ ๑๖ หรือข้อ ๑๗ หยุดการขุดในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในสามวันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากร หรือกรมทรัพยากรธรณีทราบโดยด่วนแล้วแต่กรณี ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

หมวด 3
การถมดิน

          ข้อ 25 ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างจาก เจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดิน ที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

          การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ตามวรรคหนึ่ง จะต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

          การถมดินตามวรรคสอง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดความสูงของเนินดินตามสภาพพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือได้รับความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นตามข้อ 8 ได้

การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงต้องจัดทำแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร แนบมาพร้อมกับใบแจ้ง  การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินห้าเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

          การถมดินตามวรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามวรรคหนึ่งแล้วจะกระทำได้เฉพาะในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารพร้อมแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้

 • แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมดิน
 • แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
 • วิธีการถมดินและการระบายน้ำ
 • ระยะเวลาทำการถมดิน
 • ชื่อผู้ควบคุมงาน
 • เนื้อที่โครงการที่จะทำการถมดินความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ระยะห่างจากเนินดินถึง

เขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นวัตถุประสงค์ของการถมดิน

 • ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดินของที่ดินและผู้ดำเนินการถมดิน
 • ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน
 • เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการขุดดินและถมดินกำหนดเพิ่มเติม

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุวรรคห้าโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตาม

แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

          ถ้าการแจ้งตามวรรคห้าเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก่ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการตรวจพบถึงความไม่ถูกต้องนั้น ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงความที่ไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหกเป็นอันสิ้นผล ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้องให้นำความข้อ 10 วรรคห้า ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 14 และข้อ 15 มาใช้บังคับแก่การถมดินด้วยโดยอนุโลม

          ข้อ ๒6 ผู้ถมดินตามข้อ 25 ต้องทำการถมดินให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ออกตามกฎกระทรวง ที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

          ข้อ ๒7 ผู้ถมดินตามข้อ 25 ต้องควบคุมลูกจ้าง หรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามข้อ ๒6 และต้องรับผิดในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          ข้อ ๒๘ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องมีผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

          ข้อ 29 การถมดินส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถมดิน เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร

          ข้อ 30 การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้องติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนินดินที่ถมด้านที่ติดกับทางสาธารณะ ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการถมดิน

          ข้อ 31 ในระหว่างการถมดินและภายหลังการถมดินแล้วเสร็จ ผู้ถมดินเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดินแล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

หมวด ๔
การบรรทุกการเคลื่อนย้ายการขนส่งและการอนุญาต

          ข้อ 32 การบรรทุกการเคลื่อนย้ายการขนส่งดิน หินกรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน ซึ่งเกิดจากการขุดดินภายในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โดยนำสิ่งที่ขุดได้ไปยังพื้นที่ใด ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่หรือนำออกไปจากองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ กระทำได้ต่อเมื่อได้ทำการอนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ยกเว้นการขุดดินที่กระทำโดยนำดินที่ขุดหรือสิ่งที่ได้จากการขุดกองรวมไว้ในพื้นที่ที่ทำการขุดนั้น

          ข้อ ๓๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องพิจารณาการอนุญาตการบรรทุกการเคลื่อนย้ายการขนส่งดิน หินกรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หรือให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอแล้วแจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทราบพร้อมทั้งเหตุผล

          ข้อ ๓๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรทุกการเคลื่อนย้ายการขนส่งดินหินกรวดทรายหรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน ดังต่อไปนี้

 • จำนวนปริมาณหรือน้ำหนักขั้นสูงสุดที่ยานพาหนะคันหนึ่งจะบรรทุกได้
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปกคลุมสิ่งที่บรรทุกเพื่อมิให้ตกหล่นหรือฟุ้งกระจาย
 • การทำความสะอาดล้อของยานพาหนะก่อนออกจากสถานที่บรรทุกไปยังทางสาธารณะ
 • ค่าธรรมเนียมการใช้ทางสาธารณะเพื่อการบรรทุกดินและการประกันความเสียหายอันอาจเกิด

ขึ้นกับทางสาธารณะ

          (๕) หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวกับการบรรทุกเคลื่อนย้ายหรือขนส่งดิน

หมวด ๕
พนักงานเจ้าหน้าที่

          ข้อ 35 ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดิน    ถมดิน บรรทุกดินและการขนย้ายดิน อันไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๓ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒1 ข้อ 26 ข้อ 29 และข้อ 32   มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น สั่งให้หยุดการขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดินและการขนย้ายดิน นั้นได้

          เมื่อได้รับคำร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจ้าพนักงานท้องที่เข้าไปตรวจสอบ สถานที่ขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดินและการขนย้ายดิน และรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า ความเสียหาย ได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดินและการขนย้ายดิน นั้น ให้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือส่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดินและการขนย้ายดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

          เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามในข้อนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย

          ข้อ 36 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามข้อ ๑๐ หรือ การถมดินตามข้อ 25 ว่าได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติหรือประกาศตามที่ออกตามข้อบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร  

ข้อ 37 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดิน  ถมดิน การบรรทุกดินและการขนย้ายดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคำสั่งให้ ผู้ขุดดิน  ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น หรือการจัดแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้นแล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ ออกคำสั่ง เป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกัน หรือระงับความเสียหายนั้นได้

          ข้อ 38 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ในกฎกระทรวง         

หมวด 6

เบ็ดเตล็ด

          ข้อ 39 การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่การอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

          ข้อ ๔0 ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและค่าปรับที่เกิดขึ้นตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

หมวด ๗
บทกำหนดโทษ

          ข้อ 41 ผู้ใดทำการขุดดินตามข้อ ๑๐ หรือทำการถมดินตามข้อ 25  โดยไม่ได้รับ ใบแจ้งจากพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

          ข้อ 42 ผู้ใดทำการบรรทุกการเคลื่อนย้ายการขนส่งดิน หินกรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

          ข้อ 43 ผู้ใดทำการขุดดินการถมดินหรือการบรรทุกการเคลื่อนย้ายการขนส่งดิน หินกรวดทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามความในข้อบัญญัตินี้ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเป็นหนังสือโดยกำหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติไม่ดำเนินการปฏิบัติตามคำแนะนำภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และปรับอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

          ข้อ 44 ผู้ใดทำการขุดดินตามข้อ ๑๐ ไม่จัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดดิน และติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ  ๒๐ วรรคหนึ่งและวรรคสองต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

          ข้อ 45 ผู้ใดทำการถมดินตามข้อ ๒๕ ไม่ติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ประกาศ ณ วันที่      พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕65

   ชาตรี  ศรีตะวัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2565

ลำดับที่

รายการ

ค่าธรรมเนียม

1

ค่าธรรมเนียมใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน บรรทุกดินและขนย้ายดิน

ฉบับละ 500 บาท

2

ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร

หน้าละ ๑  บาท

3

ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ถมดิน

ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง

ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน

ถมดินและเส้นทางขนดิน

ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของทางราชการแก่ผู้ไปทำงานเท่าอัตราของทางราชการ

สรุปร่างข้อบัญญัติตำบลตูมใหญ่
เรื่อง มาตรการควบคุมการขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดินและการขนย้ายดิน
31 พฤษภาคม 2565
การขุดดิน

 1. ขุดดินได้ในเวลากลางวัน พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
 2. ผู้ที่จะขุดดินลึกเกิน ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดิน เกิน 10,000 ตารางเมตร ต้องแจ้ง อบต.

และต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร โดยต้องมีเอกสาร

 • แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
 • แผนผังแสดงเขตพื้นที่และที่ดินบริเวณข้างเคียง
 • วิธีการขุดดินและการขนย้ายดิน
 • ระยะเวลาทำการขุดดิน
 • ชื่อผู้ควบคุมงานผู้ออกแบบแปลน แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
 • เนื้อที่โครงการที่จะทำการขุดดิน ขนาดพื้นที่ปากบ่อดิน ความลึกของการขุดดินและระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินหรืองสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วัตถุประสงค์ของการขุดดิน
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการขุดดิน เจ้าของที่ดินและผู้ดำเนินการขุดดิน
 • ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน
 • เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการขุดดินและถมดินกำหนดเพิ่มเติม
 1. การขุดบ่อน้ำที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อจ้าพนักงานท้องถิ่น
 2. ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุด เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทะลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยการรับรองของวิศวกร
 3. ต้องจัดทำป้าย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 240 ซม. และเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดดิน
 4. การขุดดินโดยที่มีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดินต้องจัดการป้องกันพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรจะทำ หรือตามคำสั่งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
 5. การได้รับใบรับแจ้งจากอบต. ไม่คุ้มครองที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสินของบุคคลอื่น
 6. การขุดพบโบราณวัตถุต้องแจ้ง อบต.ให้ทราบโดยด่วน

สรุปร่างข้อบัญญัติตำบลตูมใหญ่
ประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อบัญญัติอบต.ตูมใหญ่

เรื่อง มาตรการควบคุมการขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดินและการขนย้ายดิน

31 พฤษภาคม 2565
การถมดิน

 1. ผู้ที่จะถมดินไม่เกินสองพันตารางเมตรหรือมีพื้นที่ตามที่ อบต.กำหนดต้องจัดให้มีการระบายน้ำที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ ที่อยู่ข้างเคียง
 2. การถมดินที่เกินสองพันตารางเมตร หรือเกินกว่า อบต.กำหนดต้องแจ้งการถมดินต่อ อบต. โดยอบต.สามารถกำหนดความสูงของเนินดินได้ (จัดทำเป็นประกาศ)
 3. การถมดินที่มีพื้นที่เนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวเกินสองพันตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตร ต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน รายการคำนวณของวิศวกร
 4. การถมดินต้องทำในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารพร้อมแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้

(๑)แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมดิน

(๒)แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง

(๓)วิธีการถมดินและการระบายน้ำ

(๔)ระยะเวลาทำการถมดิน

(๕)ชื่อผู้ควบคุมงาน

(๖)เนื้อที่โครงการที่จะทำการถมดินความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ระยะห่างจาก

เนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นวัตถุประสงค์ของการถมดิน

 • ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดินของที่ดินและผู้ดำเนินการถมดิน
 • ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน
 • เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการขุดดินและถมดินกำหนดเพิ่มเติม
 1. ผู้ถมดินต้องได้รับใบรับแจ้งจากอบต.ก่อนถึงจะถมได้ โดยอบต.จะออกใบรับแจ้งให้ภายใน 7 วัน
 2. การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดิน ต้องมีผู้ควบคุมงานซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวิศวกร
 3. การถมดินส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถมดิน เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 4. การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้องติดตั้งป้ายสีสะท้องแสงเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวะไว้บนเนินดินที่ถมด้านที่ติดกับทางสาธารณะ ในตำแหน่งที่เห็ฯได้ง่ายตลอดระยะเวลาทำการถมดิน

สรุปร่างข้อบัญญัติตำบลตูมใหญ่

ประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อบัญญัติอบต.ตูมใหญ่

เรื่อง มาตรการควบคุมการขุดดิน ถมดิน การบรรทุกดินและการขนย้ายดิน
31 พฤษภาคม 2565

 

การบรรทุกการเคลื่อนย้ายการขนส่งและการอนุญาต

 1. การบรรทุก การเคลื่อนย้ายการขนส่งดินหรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดินภายในเขตพื้นที่อบต.ตูมใหญ่หรือขนออกนอกเขต อบต.ตูมใหญ่ต้องได้รับอนุญาต จาก อบต.ตูมใหญ่ถึงจะทำการขนได้
 2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรทุกการเคลื่อนย้ายการขนส่งดินหินกรวดทราย ได้ดังนี้
 • จำนวนปริมาณหรือน้ำหนักขั้นสูงสุดที่ยานพาหนะคันหนึ่งจะบรรทุกได้
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปกคลุมสิ่งที่บรรทุกเพื่อมิให้ตกหล่นหรือฟ้งกระจาย
 • การทำความสะอาดล้อของยานพาหนะก่อนออกจากสถานที่บรรทุกไปยังทางสาธารณะ
 • ค่าธรรมเนียมการใช้ทางสาธารณะเพื่อการบรรทุกดินและการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทางสาธารณะ
 • หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวกับการบรรทุกเคลื่อนย้ายหรือขนส่งดิน

ใส่ความเห็น