ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ………

ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ………

2565

บันทึกหลักการและเหตุผล

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. …..  เพื่อประโยชน์และแก้ไขปัญหาในการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548  ให้ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

หลักการ

               ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ว่าด้วย การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ….

เหตุผล

                 เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.2562 มาตรา 68 (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.2559 มาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ของตนเอง  โดยข้อบังคับตำบลตูมใหญ่ ว่าด้วย การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2557 ไม่สอดคล้องกับสภาวะต้นทุนในการผลิต และสภาวการณ์ปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งขาดประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราชการ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

 

                                                          ระเบียบ

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.2559 ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่และนายอำเภอคูเมือง

 

 

 

 

 

 

-ร่าง-

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

พ.ศ. ………

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน อาศัย       อำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตูมใหญ่และนายอำเภอเมืองคูเมือง จึงได้ตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ……….”

          ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับตำบล เรื่อง ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕57 บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วก่อนข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

          ข้อ ๔ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เป็นผู้รักษาการให้เป็นตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ ตีความ วินิจฉัย ออกระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้

หมวด ๑

ข้อความทั่วไป

          ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

          “การใช้น้ำประปา” หมายความว่า การนำน้ำจากระบบประปาผิวดินหรือใต้ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ที่สร้างขึ้นเอง หรืออยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ไม่ว่าจะได้ผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นน้ำสะอาดหรือไม่

          “ผู้ขอใช้น้ำประปา” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่แสดงความประสงค์ขอใช้น้ำประปาโดยยื่นคำขอใช้น้ำเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

          “ผู้ใช้น้ำ” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้ใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ได้แล้ว

          “มาตรวัดน้ำ” หมายความว่า เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ได้ติดตั้งหรือเห็นชอบให้ใช้ติดตั้งเพื่อวัดปริมาณน้ำ

          “ท่อเมน” หมายความว่า ท่อส่งน้ำที่ต่อมาจากระบบประปา

          “ท่อแยก” หมายความว่า ท่อที่ต่อจากท่อเมนไปเชื่อมกับมาตรวัดน้ำ

          “ท่อ หรืออุปกรณ์ภายใน” หมายความว่า มาตรวัดน้ำ, ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ำเข้าสูภายในเคหสถาน บ้านเรือน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

          “การงดจ่ายน้ำ” หมายความว่า การที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่งดจัดส่งน้ำหรือจ่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่จะทำให้ผู้ใช้น้ำไม่สามารถใช้น้ำได้ต่อไป

          “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หรือผู้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

หมวด ๒

วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใช้น้ำประปา

          ข้อ ๖ ในการขอรับใช้น้ำประปา ผู้ขอใช้น้ำจะต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้น้ำเป็นลายลักษณ์อักษรต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่และจะต้องได้รับการยินยอมเสียก่อนจึงต่อน้ำใช้ได้ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้               ๑. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

                   ๒. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

                   ๓. กรณีให้ผู้อื่นมายื่นคำขอใช้น้ำประปาแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน

                   ๔. หากวางท่อตัดผ่านที่ดินของผู้อื่น จะต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินมายื่นพร้อม  คำร้อง  

           ข้อ ๗ การต่อท่อแยกจากท่อเมนจนถึงมาตรวัดน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งให้ หลังจากมาตรวัดน้ำเข้าภายในบ้านผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยผ่านการตรวจสอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ก่อน ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่วางไว้ก่อนเข้ามาตรวัดน้ำจะตกเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ส่วนอุปกรณ์ที่ต่อจากมาตรวัดน้ำ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ำ (ข้อ 12)

          ข้อ ๘ มาตรวัดน้ำที่จะนำไปติดตั้งนั้น ผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้จัดหาและจะต้องมีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) หรือผ่านการรับรองมาตรฐานตามชั่ง ตวง วัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เห็นชอบให้ติดตั้งได้ ซึ่งมาตรวัดน้ำนี้จะตกเป็นสมบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

          ข้อ ๙ การติดตั้งมาตรวัดน้ำจะต้องติดตั้งไว้ในที่เปิดเผย เจ้าหน้าที่สามารถจดจำนวนหน่วยการใช้น้ำได้ง่าย และตรวจสอบได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือห่างจากรั้วหรือบริเวณบ้านไม่เกิน  2 เมตร

          ข้อ ๑๐ การขอใช้น้ำประปาชั่วคราว ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๖-8 และให้นำเอกสารการครอบครองที่ดินที่จะดำเนินการก่อสร้างมาแสดงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มาตรวัดน้ำเมื่อเลิกใช้แล้วให้ตกเป็นสมบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่และให้ติดตั้งได้ขนาดไม่เกินกว่า Ø ½ นิ้ว

         ข้อ ๑๑ การขอย้ายมาตรวัดน้ำโอน หรือ เปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ ให้มายื่นคำร้องขอกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ พร้อมเอกสารตามแบบคำร้อง ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ำทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงย้ายสถานที่มาตรวัดน้ำ เครื่องกั้นน้ำและอุปกรณ์ในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ หรือต่อท่อเพิ่มเติมโดยพลการ มิฉะนั้นแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จะพิจารณาเรียกค่าเสียหายตามควรแก่กรณี 

          ข้อ ๑๒ ขอเลิกใช้น้ำประปาชั่วคราว ผู้ขอใช้น้ำประปาต้องยื่นคำร้องขอเลิกการใช้น้ำประปาชั่วคราว โดยขอได้ไม่เกินครั้งละ ๑ ปี หากเกินกำหนด ๑ ปี แล้วให้ถือว่าได้เลิกการใช้น้ำประปาโดยถาวร มาตรวัดน้ำจะตกเป็นสมบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

 

 

 

หมวด ๓

การเรียกเก็บค่าน้ำ อัตราค่าน้ำประปา ค่าบริการทั่วไป ค่าประกันและค่าธรรมเนียม

          ข้อ ๑๓ การเรียกเก็บค่าน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำภายในวันที่      2๑ – 30 ของเดือน หากตรงกับวันหยุดราชการจะได้เรียกเก็บในวันถัดไป

          ข้อ ๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จะเรียกเก็บค่าน้ำประปาตามจำนวนตัวเลขที่แสดงมาตรวัดน้ำในอัตราลูกบาศก์เมตรละ 6 บาท ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ สงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เรียกเก็บ

          ข้อ ๑๕ ค่าบริการทั่วไป ให้เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำเป็นรายเดือน ตามมาตรวัดน้ำ ดังนี้

                   (๑) มาตรวัดน้ำขนาด DAI ½ นิ้ว คิดค่าบริการทั่วไป       เดือนละ ๑๐ บาท

                   (๒) มาตรวัดน้ำขนาด DAI ¾ นิ้ว คิดค่าบริการทั่วไป       เดือนละ ๑๕ บาท

                   (๓) มาตรวัดน้ำขนาด DAI ๑ นิ้วขึ้นไป คิดค่าบริการทั่วไป          เดือนละ ๓๐ บาท

          ข้อ ๑๖ ค่าประกันการใช้น้ำ ให้เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำ ตามขนาดของมาตรวัดน้ำในครั้งแรกที่ได้ขอใช้น้ำ ดังนี้

                   (๑) มาตรวัดน้ำขนาด DAI ½ นิ้ว คิดค่าบริการทั่วไป 10๐ บาท

                   (๒) มาตรวัดน้ำขนาด DAI ¾ นิ้ว คิดค่าบริการทั่วไป ๑5๐ บาท

                   (๓) มาตรวัดน้ำขนาด DAI ๑ นิ้วขึ้นไป คิดค่าบริการทั่วไป ๒๐๐ บาท

          ข้อ ๑7 อัตราค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บ ดังนี้

                   (๑) ค่าธรรมเนียมตรวจและประมาณการค่าใช้จ่าย          รายละ ๕๐ บาท

                   (2) ค่าธรรมเนียมถอดและบรรจบมาตรวัดน้ำ      ครั้งละ ๕๐ บาท

                   (3) ค่าธรรมเนียมทดลองท่อดับเพลิง               ครั้งละ ๕๐ บาท

                   (4) ค่าธรรมเนียมย้าย มาตรวัดน้ำ                            ครั้งละ ๕๐ บาท

                   (5) ค่าธรรมเนียมโอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ                  ครั้งละ ๕๐ บาท

          ข้อ ๑8 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่มี อำนาจลดหย่อนหรืองดเก็บค่าน้ำประปา ค่าบริการทั่วไป และค่าธรรมเนียม เป็นการเฉพาะรายโดยคำนึงถึงประโยชนของสังคม และค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการประปาเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การลดหย่อน หรืองดเว้นดังกล่าว ให้ลดหย่อนหรืองดเว้นได้เป็นครั้งคราว

          ข้อ 19 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ให้ผู้ใช้น้ำค้างชำระค่าน้ำได้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถัดจากวันสุดท้ายของการเรียกเก็บค่าน้ำตามข้อ ๑๓ หากถึงกำหนดผู้ค้างชำระยังไม่นำเงินไปชำระ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จะงดจ่ายน้ำทันที

          ข้อ ๒0 ผู้ที่ถูกงดจ่ายน้ำไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีความประสงค์จะใช้น้ำอีกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมถอดมาตรวัดน้ำ และค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำ รวมคราวละ 1๐๐ บาท

 

 

 

 

 

หมวด ๔

บททั่วไป

          ข้อ 21 เมื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จะตีตราผนึกมาตรวัดน้ำไว้เพื่อป้องกันการขโมยน้ำ

          ข้อ 22 ถ้าท่อหรืออุปกรณ์ภายในเขตบ้าน หลังมาตรวัดน้ำเกิดชำรุดขึ้น ผู้ใช้น้ำจะต้องจัดการซ่อมแซมโดยทุนทรัพย์ของตนเอง หากมาตรวัดน้ำชำรุดโดยเหตุสุดวิสัย มิใช่การจงใจ หรือประมาทของผู้ใช้น้ำหรือบุคคลอื่นที่จงใจทำให้เสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จะซ่อมแซมให้ใช้การได้ตามปกติ  โดยไม่คิดเงินค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้น้ำ

          ข้อ ๒3 หากผู้ใช้น้ำจะขอยกเลิกการใช้น้ำ ย้ายที่อยู่ หรือโอนให้ผู้อื่นจะต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วันทำการ และต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อนจึงจะสิ้นสุดเป็นผู้ใช้น้ำ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นผู้ใช้น้ำอยู่และต้องเสียค่าน้ำตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เรียกเก็บ

          ข้อ ๒4 ผู้ใช้น้ำรายใดถูกงดจ่ายน้ำเพราะไม่ชำระหนี้ที่ค้างภายหลังแสดงความจำนงขอใช้น้ำตามเดิมอีกต้องชำระหนี้ที่ค้างให้ครบถ้วนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

          ข้อ ๒5 ถ้าผู้ใช้น้ำสงสัยว่ามาตรวัดน้ำอาจจะทำการคลาดเคลื่อนให้ยื่นความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ทำการตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง

          ข้อ ๒6 ห้ามมิให้ผู้ใช้น้ำนำเอาน้ำประปาที่ส่งให้ใช้ไปขาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษร

          ข้อ ๒7 ผู้ใช้น้ำรายใดประสงค์จะขายน้ำประปาต้องยื่นความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแล้วจึงจะขายได้

          ข้อ 28 ท่อดับเพลิงส่วนบุคคลจะติดตั้งภายในเขตสถานที่ของผู้ใช้ก็ได้และต้องใช้เฉพาะกรณีเมื่อเกิดเพลิงไหม้เท่านั้นซึ่งจะได้ตีตราผนึกไว้ ถ้าผู้ใช้น้ำมีความประสงค์จะทำการทดลองท่อดับเพลิงนั้นเป็นครั้งคราวต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ทราบล่วงหน้า ๕ วันทำการเป็นอย่างน้อย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เห็นควรเรียกเก็บ ถ้าตราที่ผนึกไว้แตก หรือลวดที่ใช้ร้อยตราขาดโดยการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ใช้น้ำต้องชดใช้ค่าเสียหายตามควรแก่กรณี

          ข้อ 29 ผู้ใช้น้ำต้องรับผิดชอบดูแลรักษามาตรวัดน้ำ และเครื่องกั้นน้ำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ห้ามแก้ไข ดัดแปลงมาตรวัดน้ำ ถ้าเกิดชำรุดเสียหายโดยการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือสูญหาย ผู้ใช้น้ำต้องชดใช้ค่าซ่อมหรือค่าเสียหายให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ตามที่ได้เรียกเก็บ หากมาตรวัดน้ำเสียหายจากเพลิง ไหม้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จะได้พิจารณาค่าเสียหายตามควรแก่กรณีต่อผู้ใช้น้ำ

          ข้อ 30 ผู้ใช้น้ำที่ประสงค์จะใช้เครื่องสูบน้ำส่งไปใช้บนอาคารชั้นสูงจะต้องทำบ่อหรือที่พักน้ำ แล้วเปิดน้ำลงในที่พักน้ำนั้นก่อน แล้วจึงสูบน้ำจากที่พักน้ำอีกต่อหนึ่ง ห้ามมิให้สูบน้ำโดยตรงจากเส้นท่อ มิฉะนั้นจะถูกงดจ่ายน้ำทันที

          ข้อ ๓1 ผู้ใช้น้ำต้องอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจท่อและอุปกรณ์ในเขตสถานที่ได้ทุกเวลา ถึงแม้เวลาค่ำคืนเมื่อมีเหตุผลอันสมควร มิฉะนั้นจะถูกงดจ่ายน้ำ

          ข้อ ๓2 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการส่งน้ำในเวลาหนึ่งเวลาใด ชั่วครั้งชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล เมื่อเห็นเป็นการจำเป็น

          ข้อ ๓3 การกระทำใด ๆ ก็ตามที่ทำให้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เสียหายจะโดยเจตนาหรือไม่ ผู้กระทำการนั้น ๆ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ตามมูลค่าแห่งทรัพย์สินที่เสียหายนั้น

          ข้อ ๓4 ในกรณีที่พบว่าลวดตีตรามาตรวัดน้ำขาด ผู้ใช้น้ำจะต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล    ตูมใหญ่ทราบทันที หากปล่อยทิ้งไว้และเจ้าหน้าที่จับได้ หรือตรวจสอบพบว่าผู้ใช้น้ำมีเจตนาขโมยน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จะงดจ่ายน้ำชั่วคราวจนกว่าจะมีการหาข้อเท็จจริงเรียบร้อย

          ข้อ ๓5 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่สงวนไว้ซึ่งสิทธิและอำนาจที่จะอนุญาตหรืองดจ่ายน้ำ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารกิจการประปาเกิดประโยชนและเป็นธรรมต่อผู้ใช้น้ำเป็นหลัก

หมวด ๕

บทลงโทษ

          ข้อ ๓6 ในกรณีที่น้ำรั่วจากท่อแยกที่ต่อจากท่อเมนมาตรวัดน้ำ หรือท่อเมนรั่ว องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมทั้งหมด แต่ผู้ใช้น้ำบริเวณที่ท่อรั่วจะต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ทราบ หากสืบทราบว่าผู้ใช้น้ำบริเวณที่ท่อรั่วนิ่งเฉยจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

          ข้อ ๓7 หากผู้ใช้น้ำผู้ใดมีเจตนาจะขโมยน้ำ ใช้น้ำโดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ำ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวมาตรวัดน้ำ ต่อท่อเพิ่มเติมโดยพลการหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่มีเจตนาต่อการขโมยน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่จะงดจ่ายน้ำทันที และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

          ข้อ 38 ถ้าผู้ใช้น้ำกระทำการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำตักเตือนโดยชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายน้ำทันที

          ข้อ 39 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติ ข้อ 37  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

บทเฉพาะกาล

          ข้อ 40 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิและอำนาจที่จะแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อบัญญัตินี้ หรือออกระเบียบเพิ่มเติมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

          ข้อ ๔1 บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่งอื่นใด รูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบ และวิธีการที่ได้ดำเนินไปก่อน หรืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อนที่ข้อบัญญัตินี้จะใช้บังคับ  ให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบ หรือวิธีการเดิมจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ต้องไม่แย้งกับข้อบัญญัตินี้

 

 

ประกาศ ณ วันที่       พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65

ชาตรี ศรีตะวัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีแนบท้ายอัตราการใช้น้ำประปา ค่าธรรมเนียม

 

ลำดับที่

ประเภท

อัตราค่าธรรมเนียม

หน่วย

บาท

1

ค่าน้ำประปา

ลูกบาศก์เมตร

6

2

ค่าบริการทั่วไป (ค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ)

(๑) มาตรวัดน้ำขนาด DAI ½ นิ้ว 

(๒) มาตรวัดน้ำขนาด DAI ¾ นิ้ว

(๓) มาตรวัดน้ำขนาด DAI ๑ นิ้วขึ้นไป    

อัตราการเก็บทุกเดือน

 

ท่อ     

ท่อ

ท่อ

 

10

15

30

3

ค่าประกันการใช้น้ำ ครั้งแรกที่ขอใช้น้ำ

(๑) มาตรวัดน้ำขนาด DAI ½ นิ้ว 

(๒) มาตรวัดน้ำขนาด DAI ¾ นิ้ว

(๓) มาตรวัดน้ำขนาด DAI ๑ นิ้วขึ้นไป   

 

 

ท่อ 

ท่อ

ท่อ

 

100

150

200

4

ค่าธรรมเนียม

(1) ค่าธรรมเนียมตรวจและประมาณการค่าใช้จ่าย         

(2) ค่าธรรมเนียมถอดและบรรจบมาตรวัดน้ำ   

(3) ค่าธรรมเนียมทดลองท่อดับเพลิง

(4) ค่าธรรมเนียมย้าย มาตรวัดน้ำ        

(5) ค่าธรรมเนียมโอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ

 

 

ครั้งละ

ครั้งละ

ครั้งละ

ครั้งละ

ครั้งละ

 

50

50

50

50

50

ใส่ความเห็น