28 รายงานผลตามนโยบาย No gilf Policy

28 รายงานผลตามนโยบาย No gilf Policy

2566

28 รายงานผลตามนโยบาย No gilf Policy

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

          รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี

การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน

ลำดับ

วัน เดือน ปี

รายละเอียดการดำเนินการ

1

3 ตุลาคม 2565

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน โดยเป็นการประกาศของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชน รับรู้ว่า ตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ / ก่อน / หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะ

การปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Polic

ลำดับ

วัน เดือน ปี

รายละเอียดการดำเนินการ

1

14  มีนาคม  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ได้ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร  ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน  50  คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ รับทราบแนวทาง Dos & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

สรุปรายงานผลการดำเนินการ การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566

          – องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ไม่พบบุคลากรในหน่วยงานดำเนินการฝ่าฝืน/ไม่เป็นไปตามแนวทางฯ

ของขวัญและของกำนัลที่ได้รับ

จำนวนครั้ง

ผู้ให้ของขวัญ

 

1.หน่วยงานภาครัฐ

-ไม่มี-

2.หน่วยงานภาคเอกชน

-ไม่มี-

3.ประชาชน

-ไม่มี-

4.อื่นๆ

-ไม่มี-

รับในนาม

 

1.หน่วยงาน

-ไม่มี-

2.รายบุคคล

-ไม่มี-

การดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญที่ได้รับ

 

1.ส่งคืนแก่ผู้ให้

-ไม่มี-

2.ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน

-ไม่มี-

3.อื่นๆโปรดระบุ

-ไม่มี-