รายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้รับรายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567 นายชาตรี ศรีตะวัน (นายชาตรี ศรีตะวัน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

Facebook
Twitter
LinkedIn