ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 

———————-

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0819.2/ว 4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

          องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการคัดเลือกบุคคล เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  จำนวน  2  อัตรา รายละเอียดดังนี้

 

 1. ตำแหน่งรับสมัคร

          ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                                                จำนวน   2  อัตรา

          โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ
การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
 4. เป็นบุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 5. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำผู้ปฏิบัติงาน
  ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

 

 1. ระยะเวลาการรับสมัคร/…

 

 

 

 

 1. ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

          3.1 ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อ ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2563 – 6 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เฉพาะวันทำการ)

 

 1. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร

          ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มายื่นในวันรับสมัครสอบ ดังนี้

          4.1 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน                             จำนวน 1 ฉบับ

          4.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน 1 ฉบับ

          4.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                                  จำนวน 1  รูป

          4.4 .ใบรับรองแพทย์มีอายุไม่เกิน 3 เดือน                                         จำนวน  1 ฉบับ

          4.4 .ใบรับรองวุฒิการศึกษาฉบับจริง และสำเนา                                  จำนวน  1 ฉบับ

 

 1. เงื่อนไขการรับสมัคร

          ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

 

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

          องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

 1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้

สมรรถนะ

คะแนน

วิธีการประเมิน

การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์       ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

100

การสัมภาษณ์

รวม

100

 

8.กำหนดการ/…

 

 1. กำหนดการสอบคัดเลือก

          จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ (ชั้น 2)

 

 1. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

          ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 10 สิงหาคม 2563โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น หากผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันโปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทราบด้วย

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                                     

                                      ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563

 

 

 (นายชาตรี   ศรีตะวัน)                                                          
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

Facebook