ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยท่านนายกชาตรี ศรีตะวัน ร่วมกับ นายสังวาลย์ เสนานุฤทธิ์ ผอ.รพ.สต.บ้านโนนเจริญ และนางสาวแพรวนภา แหวนมุข ผอ.รพ.สต.บ้านกรูด พร้อมด้วย กำนันบุญสังข์ ทินปราณี ผู้ใหญ่บ้าน และ ตัวแทนอสม. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่