ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

วิสัยทัศน์

 “ทุกสิ่งต้องสร้าง ทุกอย่างต้องมี”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณะภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

พันธกิจ (Mission)

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ   ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน พัฒาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาเครือข่ายถนนท้องถิ่นเพื่อการขนส่งสินค้าทางกษตร เพื่อสร้างรายได้ ให้ประชาชนมีความมั่งคั่ง

2.การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สังคม ให้เข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมผ่านเครือข่ายอาสาสมัคร  อปพร/ อสม. กลุ่่มจิตอาสา  ทั้งด้านสุขภาพ ภัยพิบัติ และการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใ ห้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน ทั้งมิติผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ด้านเศรษฐกิจ ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง พัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพศูนย์ปัญสุข ต้นแบบ 

4.พัฒนาสิ่งแวดล้อม คุ้มครองดูแลทรัพยากร ดิน น้ำ และอากาศ ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน

5.นำหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางการดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล เน้นการมีส่วนรวม ความประหยัด ความคุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   

6.พัฒนารระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว  ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งพืชผลทางกการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตประปาน้ำประปา

7.สร้างความสามัคคี เท่าเทียมและเป็นธรรม ตามครรลองประชาธิปไตย

8.สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ พัฒนาแลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์การปฏิบัติงาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ

9.สร้างความเข็มเข็งให้ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมทุกระดับ ส่งเสริมความเป็น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าประสงค์ (Goals)   

๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

2) ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย

3) เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

4) ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน

5) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

6) ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถิชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน

7) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง   

กลยุทธ์ (Strategy)   

๑) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น   

2) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   

3) สร้างค่านิยม จิตสำนึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน

4) ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม   

5) ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

6) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมี พลานามัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน   

7) ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการปูองกันและ ควบคุมสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

8) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก   

9) ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน   

10) ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ   

11) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)   

12) เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

13) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปูองกัน ปราบปราม ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม   

14) ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

15) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ   

16) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ พื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

17) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถี ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

18) เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน    

 เป้าประสงค์

                    คนตูมใหญ่ดี มีความมั่งคั่งมั่นคง มีคุณภาพชีวิตดี บนวิถีความพอเพียง

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด  9 ข้อ

1.มีความมั่งคั่ง
2.มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
3.มีความคุณภาพชีวิตดี
4.มีสิ่งแวดล้อมดี
5.มีธรรมาภิบาล
6.การสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
7.การสร้างความสามัคคี เท่าเทียมและเป็นธรรม ตามครรลองประชาธิปไตย
8.การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
9.การสร้างความเข็มเข็งให้ชุมชน

ค่าเป้าหมายรายยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                    ร้อยละ 10 ของระบบโครงสร้างพื้นฐานได้พื้นฐานได้รับพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

                  ร้อยละ 95    ของประชาชนมีความคุณภาพชีวิตดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                   ร้อยละ 60 ของครัวเรือนในตำบลตูมใหญ่ มีรายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณะภัย

                   ร้อยละ 95 ของประชาชนตำบลตูมใหญ่มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

                  ร้อยละ 80 ของประชากรในเขตองค์การบริการส่วนตำบลตูมใหญ่อยู่อาศัยท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมดี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

                  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อย 75 ของการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและร้อยละ 70 ของการตรวจประเมินธรรมาภิบาล

                 ร้อยละ 80 ประชากรมีความรักสามัคคีตามวิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

                 ร้อยละ 80 ของประชาชน,พนักงานส่วนตำบลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ถ่ายทอดภูมิปัญญาอาชีพประสบการณ์ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

                  ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านประชาชน มีความเข้มแข็ง มีความพอเพียง มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม

กลยุทธ์ 5 มี 4 สร้าง
5 มีประกอบด้วย

  1. มีความมั่งคั่ง
  2. มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
  3. มีความคุณภาพชีวิตดี
  4. มีสิ่งแวดล้อมดี
  5. มีธรรมาภิบาล

4 สร้างประกอบด้วย

  1. สร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
  2. สร้างความสามัคคี เท่าเทียมและเป็นธรรม ตามครรลองประชาธิปไตย
  3. สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
  4. สร้างความเข็มเข็งให้ชุมชน