ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์ (วิทยาการคำนวณ)