ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

————————————-

                   ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการจัดทำหลักเกณฑ์บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ในหมวด  ๓  หมวด  ๔  หมวด  ๖  และหมวด  ๘  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕  ลงวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๘  จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะทำงานพิจารณาทบทวนปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

๑.  นายชาตรี   ศรีตะวัน           นายก อบต.ตูมใหญ่                  ประธานคณะทำงาน
๒.  นายนวพล  ศรีบุญเรือง         รองนายก อบต.ตูมใหญ่             คณะทำงาน
๓.  นายประเสริฐ  ศรีตะวัน        รองนายก อบต.ตูมใหญ่             คณะทำงาน
๔.  นางรัตมณี  ชุนไธสง             ผ.อ.กองคลัง                          คณะทำงาน
๕.  นางประไพ  ทุมดี               ผอ.กองช่าง                           คณะทำงาน
๖.  นางชัชฎาภรณ์ พัวนิรันดร์กูล  หัวหน้าสำนักงานปลัด              คณะทำงาน
๗. นายสิทธิชัย ชะเมรัมย์         ผอ.กองการศึกษา                    คณะทำงาน
๘. พ.จ.ต.รุ่งนาวี  ภูชุม             ปลัด อบต.ตูมใหญ่                   คณะทำงาน/เลขาฯ

ให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

๑.  พิจารณาทบทวน ปรับปรุง  แก้ไขหรือยกเลิกภารกิจของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่  หรือมีความจำเป็นต้องแปรสภาพภารกิจหรือการดำเนินการบางอย่างให้มีลักษณะเป็นศูนย์รับผิดชอบร่วม หรือมอบให้เอกชนดำเนินการแทน

๒.  พิจารณาทบทวน ปรับปรุง  แก้ไข ยกเลิก หรือจัดให้มีข้อบังคับตำบล  ข้อบัญญัติตำบล กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่เห็นว่าไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  หรือไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร

๓.  รายงานผลการพิจารณาเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  เพื่อวินิจฉัยและดำเนินการแก้ไข  ปรับปรุง ยกเลิก หรือให้มี  ทั้งนี้  เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒561

(นายชาตรี  ศรีตะวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่