พนักงานเจ้าหน้าที่

เสวต สะสม

นายเสวต สะสม

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 10

นายพเนตร เครือนาค

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 11

นายศรัญญา ดูเรืองรัมย์

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 12

นายทวีศักดิ์ มูลหอม

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 13

นายเชิดชัย เบญจมาศ

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 14

นางพวงเงิน เพียพยัคฆ์

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 15

นายสมใจ โคตรชัยยา

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 16

นางสาวกรรณิการ์ ปะโปตินัง

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 17

นายสำอางค์ เด็ดดวงรัมย์

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 18

นายบุญมี ดีรื่นรัมย์

สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ หมู่ที่ 19

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง