รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
อบต.ตูมใหญ่ คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
1. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ร้อยละของผู้ชำระภาษี มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาตำบล ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
2. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละของผู้ชำระภาษี มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาตำบล ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
3. โครงการก่อสร้างฝาย หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง เพื่อให้เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ฝายกั้นน้ำ 200,000.00 200,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
4. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น การฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรม 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ร้อยละของผู้เข้าโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีรายได้เสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
5. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อฝึกอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน ฝึกอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีรายจ่ายลดลง ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายจ่ายลดลง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
6. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อฝึกอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน ฝึกอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีรายจ่ายลดลง ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายจ่ายลดลง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
8. โครงการก่อสร้างลาดยางบ้านหนองกระทุ่มหมู่ที่ 3 เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ถนนลาดยาง 2,000,000.00 เมตร ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
9. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ถนนดินลงหินคลุก 200,000.00 ระยะทางที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อยหมู่ที่ 5 เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ระยะทางที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
11. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ถนนดินลงหินคลุก 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
12. โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว มีแหล่งเก็บกักน้ำที่พอเพียง สระน้ำ 300,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ มีน้ำแหล่งเก็บกักน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
14. โครงการขุดลอกสระน้ำป้านสวายสอหมู่ที่ 2 เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สระน้ำ 200,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ มีน้ำแหล่งเก็บกักน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
15. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านสวายสอ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ถนนดินลงหินคลุก 200,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เมตร ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
17. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองกระทุ่มหมู่ที่ 3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน รางระบายน้ำ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เมตร สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปะคำสำโรง เพื่อความสดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ระยะทางที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านตูมน้อย เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน รางระบายน้ำ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ระยะทางที่ทำได้ ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จำนวนระยะที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000.00 เมตร ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
22. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง รางระบายน้ำ 300,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ระยะทางที่ทำได้ ป้องกันน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
23. โครงการก่อสร้างลาดยางหมู่ที่ 6 บ้านตูมใหญ่ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ถนนลาดยาง 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 ระยะทางที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมขัง รางระบายน้ำ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ระยะทางที่ทำได้ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
25. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านหนงดุม เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ถนนลาดยาง 2,000,000.00 ระยะทางที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จำนวนระยะที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาด เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000.00 200,000.00 ระยะทางที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง รางระบายน้ำ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ระยะทางที่ทำได้ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปะคำสำโรง เื่อความสะดวกปลอกภัยในการคมนาคมขนส่ง ถนนดินลงหินคลุก 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เมตร ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกรูด เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 590,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ระยะทางที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
31. โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 12 เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สระน้ำ 500,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดง เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000.00 เมตร ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
33. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอก เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ถนนดินลงหินคลุก 100,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 ระยะทางที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
34. โครงการก่อสร้างฝายบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 15 เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ฝายกั้นน้ำ 200,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ มีน้ำแหล่งเก็บกักน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
35. โครงการก่อสร้างฝายบ้านเมืองกับ หมู่ที่ 16 เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ฝายกั้นน้ำ 200,000.00 200,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ มีน้ำแหล่งเก็บกักน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
36. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านแคนเจริญ หทู่ที่ 17 เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ถนนดินลงหินคลุก 200,000.00 200,000.00 ระยะทางที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
37. โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 เพื่อเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ฝาย 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ มีน้ำแหล่งเก็บกักน้ำ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19 เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000.00 เมตร ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
39. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19 เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ถนนดินลงหินคลุก 100,000.00 จำนวนระยะที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
40. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ในพื้นที่ตำบล เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ถนนลาดยาง 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 ระยะทางที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
41. โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย สนามกีฬา 200,000.00 แห่ง ประชาชนมีสุขภาพแข็งแข็ง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
42. โครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด เพื่อบำบัดผู้เสพยาเสพติด ผู้เสพยายาเสพติดได้รับการฟื้นฟู 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ผู้เสพยายาเสพติดได้รับการฟื้นฟู สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
43. โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพหลังการบำบัดฟื้นฟู เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูได้รับการอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณะภัย
แผนงานงานรักษาความสงบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
44. โครงการซ้อมแผนห้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
45. โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล เพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตทางถนน อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตทางถนน 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาล สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
46. โครงการฝึกทบทวนอปพร. เพื่อฝึกทบทวน อปพร. อปพร.ได้รับการฝึกทบทวนความรู้ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จำนวนอปพร ที่ได้รับการฝึกทบทวน อปพร. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
47. โครงการกำจัดผักตบชวา เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน่ำตื้นเขินและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ แม่น้ำลำคลองสะอาด 50,000.00 ระยะทางที่ทำได้ แหล่งน้ำสะอาด ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง

แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
48. โครงการขุดลอกคันคูวัดป่าประชาสันติธรรม เพื่อป้องกันการบุกรุกทำเลที่สาธารณะ คลองและคันคูแนวเขต 100,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จำนวนระยะที่ทำได้ รักษาพื้นที่ป่าและที่ทำเลสาธารณะ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
49. โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปีที่ 3 เพื่อฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและบำรุงรักษา สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
50. โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบสารสนเทศในองค์กร เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายระบบสารสนเทศในองค์กร ระบบสารสนเทศมีการประสิทธิภาพ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
51. โครงการก่อสร้างอาคารและโรงเก็บพัสดุ เพื่อจักเก็บเอกสารที่ทางราชการ อาคารเก็บเอกสาร 300,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ มีสถานที่จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง
52. โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ เพื่อจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารเก็บวัสดุครุภัณฑ์ 100,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ วัสดุครุภัณฑ์สำนักงานได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
53. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะผู้บริหารสมาชิก อบต.ผู้นำชุมชน พนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดบริการสาธารณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ประชาชนได้รับบริการที่ดี สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
54. โครงการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถของบุคลากร บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จำนวนบุคลากร การปฏิบัติงานประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
55. โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบกฎหมายแก่ประชาชนพนักงาน เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและพนักงานส่วนตำบล ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จำนวนครั้งที่เข้ารับการที่ดำเนินการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมาย สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
56. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564
57. โครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน ประชาชนในตำบลมีความสามัคคีปรองดอง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ประชาชนในตำบลมีความสามัคคีปรองดอง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
58. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ตูมใหญ่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม/พักคอย/พักรับประทานอาการ ของพนักงานส่วนตำบล และประชาชนผู้มารับบริการ อาคารเอนกประสงค์ 600,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ บริการประชาชนมีความสะดวกและได้รับบริการที่ดี ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
59. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ตูมใหญ่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม/พักคอย/พักรับประทานอาการ ของพนักงานส่วนตำบล และประชาชนผู้มารับบริการ อาคารเอนกประสงค์ 600,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ บริการประชาชนมีความสะดวกและได้รับบริการที่ดี ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
60. โครงการรณรงค์การใช้สิทธิออกเสียงประชามติ/การเลือกตั้งทุกระดับ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การออกมาใช้สทธิเลือกตั้ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.
61. โครงการสำรวจรางวัดที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อสำรวจรางวัดที่าธารณประโยชน์ รางวัดที่สาธารณประโยชน์ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จำนวนโครงการที่ทำได้ ทราบตำแหน่งพิกัดจำนวนที่สาธารณะที่ชัดเจน ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง
62. โครงการทบทวนและประสานแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทบทวนปละประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จำนวนโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับการทบทวนให้เหมาะสม สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.