คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ที่   380/2563

เรื่อง   ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

………………………………………….

                   เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ  การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  (ฉบับที่ 5 )  พ.ศ. 2546   จึงมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ปฏิบัติราชการแมนในการสั่ง   การอนุญาต   และการอนุมัติตามบัญชีการมอบอำนาจแทบท้ายคำสั่งนี้  ในการนี้  เมื่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ได้ปฏิบัติราชการแทน  ที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ไปแล้ว  ให้ทำบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทราบ  ทุกสามสิบวัน

                    ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                     สั่ง   ณ   วันที่  30 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2563   

Facebook