ประชุมแนวทางการป้องกันโควิดในหมู่บ้านพร้อมรับมอบอุปกรณ์ชุดตรวจ ATK

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จัหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชุมแนวทางการป้องกันโควิดในหมู่บ้านพร้อมรับมอบอุปกรณ์ชุดตรวจ atk ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านโนนเจริญ /บ้านกรูด และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตูมใหญ่  ประธานอสม.ทุกหมู่บ้าน