วันที่ 23 สิงหาคม 2560 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในขั้นแปรญัติและให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ โดยที่ประชุม ได้รับฟังรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัติ โดยไม่มีสภาสมาชิกสภาท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติ นายอนุรัษ์ แป้มจำนัก ประธานสภา จึงขอมติที่ประชุม ในการให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โดยที่ประชุมเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 33  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง