รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  ๒๕๖3

วันศุกร์  ที่  ๒5   กันยายน  ๒๕๖3

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

******************************