ประชุมประชาคมหมู่บ้าน แคนเจริญหมูี่ 17

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ บ้านแคนเจริญ หมที่ 17 เพื่อรับปัญหา ทบทวนโครงการ เพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้กรอบแนวทางในการจัดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป   โดย ผลการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านในครั้งนี้ พี่น้องบ้านแคนเจริญ ได้เสนอโครงการแบะเียงลำดับความสำคัญของปัญหาดังต่อไปนี้

 1. โครงการลาดยางเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแคนเจริญหมู่ 17  สายแคนเจริญ 2 (บร.ถ.92-095)  ได้ 66 คะแนน
 2. โครงการรางระบายน้ำในหมู่บ้าน 50 คะแนน
 3. โครงการถนนดินลงหินคลุก  บ้านแคนเจริญ ซอย 1 (บร.ถ.92-094) 50 คะแนน
 4. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  แคนเจริญ ซอย 1 (บร.ถ.92-094) 48 คะแนน
 5. โครงกการท่อระบายน้ำเข้าสระ  47 คะแนน
 6. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้้น 25 คคะแนน
 7. โครงการก่อสร้างถนน คสล .สายแคนเจริญ  9 (บร.ถ.92-102) นาผู้ใหญ่บบุุญโฮม 41 คะแนนน
 8. โครงการขยายเขตพฟฟ้าแรงดันต่ำ ในซอย แคนเจริญ5 (บร.ถ.92-098) 31 ตะแนน
 9. โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซอย  แคนเจริญ 3 (บร.ถ.92-096) 44 คะแนน
 10. โครงการขยายเขตพฟฟ้าเพื่อการเกษตร  สาย ทุ่งสว่าง – แคนเจริญ(บร.ถ.92-014) 28 คะแนน
 11. โครงการขุดลอกสระน้ำ (คอกหมู)  30 คะนน
 12. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  37 คะแนน
 13. โครงการเตาเผาขยะชุมชน 23 คะแนน
 14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แคนเจริญ4 (บร.ถ.92-097)  46 คะแนน
Facebook
Twitter
LinkedIn