ประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมตำบล โดยมี นายบุญสัง ทินปราณี กำนันตำบลตูมใหญ่ ในฐานะประธานประชาคมตำบล เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน 6 ท่าน เข้าเสนอปัญหาและโครงการ ที่ได้จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการตามมติที่ประชุมประคมหมู่บ้าน ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ และคณะกรรมการสนันสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  จะได้จัดทำร่างเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจะได้ใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn