ประชุมซักซ้อมการจัดการประชาคมหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี  ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ ซักซ้อมแนวทางการจัดประชุมประชาคมหมู่หมู่บ้าน เพื่อการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การ  การประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมกันวางแนวทางการประชุมประชาชาคมหมู่บ้าน โดยจะเน้นที่การเปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้แสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาที่หมู่บ้านประสบ และเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา เพื่อนำมาปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Download