ประชุมประชาคมหมู่บ้าน แคนเจริญหมูี่ 17

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ บ้านแคนเจริญ หมที่ 17 เพื่อรับปัญหา ทบทวนโครงการ เพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้กรอบแนวทางในการจัดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป   โดย

Facebook
Twitter
LinkedIn