ศูนย์ข้อมูล 2020

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงขอประกาศผลการ ดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ กำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ดังนี้ ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

“ทุกสิ่งต้องสร้างทุกอย่างต้องมี” ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการป้องกันสาธารณะภัย

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ค. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวิในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟ้งปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวิในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อ วันที่29พฤศจิกายน 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา4ปี(พ.ศ.2561-2564) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ยุทธศาสตร์

2561

2562

2563

2564

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน

85

113,407,000.00

82

104,290,000.00

61

103,640,000.00

61

105,440,000.00

การพัฒนาด้านคุณภาพ

ชีวิต

27

12,442,000.00

25

30,200,000.00

25

12,200,000.00

25

12,290,000.00

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

16

2,163,500.00

14

840,000.00

14

1,140,000.00

13

1,090,000.00

การพัฒนาด้านการป้องกิน

สาธารณะภัย

7

280,000.00

6

260,000.00

6

260,000.00

6

260,000.00

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

5

325,000.00

3

220,000.00

3

220,000.00

3

220,000.00

การพัฒนาด้านบริหาร จัดการและการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน

25

2,425,000.00

21

680,000.00

21

680,000.00

21

680,000.00

รวม

165

131,042,500.00

151

136,490,000.00

130

118,140,000.00

129

119,980,000.00

ง. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ที่

เลขที่ฎีกา

ชื่อโครงการ

แหล่ง

งบประมาณ

งบประมาณ

หมายเหตุ

1

24/2562

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ บ้านหนองตาด

เงินสะสม

80,000.00

 

2

25/2562

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ บ้านหนองตาด

เงินสะสม

34,000.00

 

3

32/2562

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 บ้านะ คำดง

เงินสะสม

256,000.00

 

4

33/2562

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ บ้าน

หนองตาด

เงินสะสม

140,000.00

 

5

34/2562

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ บ้าน

หนองตาด

เงินสะสม

235,000.00

 

6

35/2562

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16 บ้านเมืองกับ

เงินสะสม

480,000.00

 

7

36/2562

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 บ้านโนนเจริญ

เงินสะสม

488,000.00

 

8

169/2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานตลาดโฮมฮัก

เงิน

งบประมาณ

367,000.00

 

9

186/2562

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่ หมู่ที่ 13 บ้านหนองไผ่ดง

เงิน

งบประมาณ

12,000.00

 

10

187/2562

โครงการ ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายใน หมู่บ้านหมู่ที่ บ้านหนองบัว

เงิน

งบประมาณ

18,000.00

 

11

188/2562

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายใน หมู่บ้านหมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนา

เงิน

งบประมาณ

8,000.00

 

12

189/2562

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายใน หมู่บ้านหมู่ที่ 15 บ้านโคกสำราญ

เงิน

งบประมาณ

12,000.00

 

13

190/2562

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้านหมู่ ที่ 4 บ้านปะคำสำโรง

เงิน

งบประมาณ

6,000.00

 

14

215/2562

โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ตูมใหญ่

เงิน

งบประมาณ

167,000.00

 

15

216/2562

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะ

เงิน

งบประมาณ

498,000.00

 

16

217/2562

โครงการก่อสร้างอาคารเอกประสงค์

เงิน

งบประมาณ

398,000.00

 

17

277/2562

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ตูมใหญ่

เงิน

งบประมาณ

53,500.00

 

18

355/2562

โครงการขุดลอกลำห้วยหมู่ที่ บ้านตูม น้อย

เงิน

งบประมาณ

300,000.00

 

19

362/2562

โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 15 บ้านโคก สำราญ

เงิน

งบประมาณ

359,000.00

 

20

374/2562

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านกระทุ่มนอก

เงิน

งบประมาณ

84,000.00

 

21

379/2562

โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 18 บ้าน หนองบัวพัฒนา

เงินสะสม

140,000.00

 

22

380/2562

โครงการขุดลอกสระประปาหมู่ที่ บ้าน หนองกระทุ่ม

เงินสะสม

215,000.00

 

23

444/2562

โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ 11 บ้านปะคำ

ดง

เงินสะสม

450,000.00

 

24

445/2562

โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ที่ บ้านตูม ใหญ่

เงินสะสม

303,000.00

 

25

446/2562

โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ บ้านปะคำ สำโรง

เงินสะสม

440,000.00

 

26

478/2562

โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ 17 บ้านแคน เจริญ

เงินสะสม

77,500.00

 

27

479/2562

โครงการขุดลอกสระประปาหมู่ที่ บ้าน หนองกระทุ่ม

เงินสะสม

262,000.00

 

28

481/2562

โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์

เงิน

งบประมาณ

493,000.00

 

29

482/2562

โครงการก่อสร้างฝายหมู่ที่ บ้านทุ่งสว่าง

เงินสะสม

486,000.00

 

30

483/2562

โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่

12 บ้านกรูด

เงินสะสม

125,000.00

 

31

484/2562

โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่

บ้านตูมน้อย

เงินสะสม

132,000.00

 

32

485/2562

โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ 15 บ้านโคก สำราญ

เงินสะสม

101,500.00

 

33

488/2562

โครงการ อปท. ห้องนํ้าสะอาด

เงิน

งบประมาณ

97,600.00

 

34

530/2562

โครงการขุดลอกลำห้วยหมู่ที่ 19 บ้านใหม่ เจริญสุข

เงินสะสม

493,000.00

 

35

531/2562

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ บ้าน ตูมน้อย

เงินสะสม

69,000.00

 

36

533/2562

โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ที่ บ้านตูม ใหญ่

เงินสะสม

243,000.00

 

37

534/2562

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ บ้านสวายสอ

เงิน

งบประมาณ

81,500.00

 

38

539/2562

โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ที่ 12 บ้านกรูด

เงินสะสม

194,000.00

 

39

554/2562

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ บ้านหนองดุม

เงิน

งบประมาณ

159,000.00

 

40

555/2562

โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซลาเซลล์ หมู่ บ้านหนองดุม

เงินสะสม

263,000.00

 

41

581/2562

โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่

13 บ้านหนองไผ่ดง

เงินสะสม

125,000.00

 

42

582/2562

โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่

16 บ้านเมืองกับ

เงินสะสม

145,000.00

 

43

588/2562

โครงการขุดลอกลำห้วยลึก หมู่ บ้านตูม น้อย

เงินสะสม

69,000.00

 

44

600/2562

โครงการเสริมผิวแอสฟ้ลดิกคอนกรีตสาย หนองบัว-ตูมใหญ่

เงิน

งบประมาณ

2,180,000.00

 

45

601/2562

โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่

14

เงินสะสม

206,000.00

 

46

615/2562

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ บ้าน หนองบัว

เงินสะสม

69,000.00

 

47

643/2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหมูที่ 4

เงิน

งบประมาณ

178,000.00

 

48

647/2562

โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ บ้าน หนองบัว

เงินสะสม

16,800.00

 

49

648/2562

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่ บ้าน หนองตาด

เงินสะสม

49,500.00

 

50

649/2562

โครงการซ่อมแซมฝายตั้นนํ้า หมู่ 17 บ้าน แคนเจริญ

เงิน

งบประมาณ

26,000.00

 

51

702/2562

โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่

19 บ้านใหม่เจริญสุข

เงินสะสม

136,000.00

 

52

703/2562

โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่

18 บ้านหนองบัวพัฒนา

เงินสะสม

163,000.00

 

53

740/2562

โครงการเสริมผิวลาดยาง หมู่ 11 บ้านปะ คำดง

เงิน

งบประมาณ

178,000.00

 

54

741/2562

โครงการเสริมผิวลาดยาง หมู่ 13 บ้าน หนองไผ่ดง

เงิน

งบประมาณ

400,000.00

 

55

742/2562

โครงการเสริมผิวลาดยาง หมู่ 17 บ้านแคน เจริญ

เงิน

งบประมาณ

497,000.00

 

56

761/2562

โครงการขุดลอกสระนํ้าหมู่ 11 บ้านปะคำ

ดง

เงินสะสม

496,000.00

 

57

762/2562

โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ บ้าน

สวายสอ

เงินสะสม

381,000.00

 

58

768/2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ บ้านหนองกระทุ่ม

เงินสะสม

452,000.00

 

59

769/2562

โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟ้ลดิกคอนกรีต หมู่ที่ บ้านหนองกระทุ่ม

เงิน

งบประมาณ

2,355,000.00

 

60

789/2562

โครงการขุดลอกสระนํ้าหมู่ บ้านหนองดุม

เงินสะสม

422,000.00

 

61

790/2562

โครงการปรับปรุงรั้วโรงฆ่าสัตว์

เงิน

งบประมาณ

71,000.00

 

62

800/2562

โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ที่ บ้านหนอง

ตาด

เงินสะสม

310,000.00

 

63

801/2562

โครงการขุดลอกลำห้วยลึก หมู่ที่ บ้านตูม ใหญ่

เงินสะสม

322,000.00

 

64

802/2562

โครงการขุดลอกลำห้วยยาง หมู่ที่ บ้าน หนองบัว

เงินสะสม

235,000.00

 

65

854/2562

โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่

17 บ้านแคนเจริญ

เงินสะสม

195,000.00

 

66

855/2562

โครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่

19 บ้านใหม่เจริญสุข

เงินสะสม

251,000.00

 

67

868/2562

โครงการเสริมผิวลาดยางสายบ้านตูมน้อย-บ้านกรูด

เงิน

งบประมาณ

998,800.00

 

68

880/2562

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟ้ลดิก คอนกรีต หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุข

เงิน

งบประมาณ

94,000.00

 

69

881/2562

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟ้ลดิก คอนกรีต หมู่ที่ บ้านตูมใหญ่

เงิน

งบประมาณ

150,000.00

 

70

882/2562

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟ้ลดิก คอนกรีต หมู่ที่ 19 บ้านใหม่เจริญสุข

เงิน

งบประมาณ

341,000.00

 

71

883/2562

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟ้ลดิก คอนกรีต หมู่ที่ บ้านตูมใหญ่

เงิน

งบประมาณ

248,000.00

 

72

892/2562

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16 บ้านเมืองกับ

เงินสะสม

85,000.00

 

73

893/2562

โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ที่ 18 บ้าน หนองบัวพัฒนา

เงินสะสม

418,000.00

 

74

894/2562

โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ที่ บ้านทุ่ง สว่าง

เงินสะสม

317,000.00

 

75

895/2562

โครงการขุดลอกสระนํ้า หมู่ที่ 17 บ้านแคน เจริฯ

เงินสะสม

274,000.00

 

76

899/2562

โครงการ อปท ถนนสวย

เงิน

งบประมาณ

46,000.00

 

77

976/2562

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ ที่ 18 บ้านหนองบัวพัฒนา

เงิน

งบประมาณ

22,400.00

 

78

1014/2562

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ บ้านตูมน้อย

เงิน

งบประมาณ

8,400.00

 

รวมงบประมาณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,751,500.00

 

ที่

เลขที่ฎีกา

ชื่อโครงการ

แหล่ง

งบประมาณ

เงินงบประมาณ

หมายเหตุ

79

26/2562

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประถมศึกษา (สพฐ.) จำนวน 10 แห่ง

เงิน

งบประมาณ

1,910,451.40

 

80

27/2562

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน แห่ง

เงิน

งบประมาณ

519,290.20

 

81

28/2562

ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

เงิน

งบประมาณ

6,500.00

 

82

30/2562

โครงการพัฒนาบุคากรท้องถิ่น

เงิน

งบประมาณ

103,480.00

 

83

113/2562

จัดซื้อสารส้มและสารเร่งตกตะกอน

เงิน

งบประมาณ

49,575.00

 

84

116/2562

ค่าจัดซื้อรถไถเดินตาม

เงินสะสม

66,000.00

 

85

118/2562

ค่าจัดซื้อท่อพญานาค

เงินสะสม

18,000.00

 

86

119

122/2562

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นํ้า”

เงิน

งบประมาณ

18,150.00

 

87

126/2562

อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.

เงิน

งบประมาณ

3,988,000.00

 

88

140/2562

อุดหนุนเหล่ากาชาดบุรีรัมย์

เงิน

งบประมาณ

10,000.00

 

89

141/2562

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ตำบลตูมใหญ่

เงิน

งบประมาณ

320,000.00

 

90

142

144/2562

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุช (อสม.)

สปสช.

86,175.00

 

91

182/2562

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนศักยภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

สปสช.

178,000.00

 

92

208/2562

โครงการ อบต.ตูมใหญ่เคลื่อนที่ สร้างสุช สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัด ครั้ง

เงิน

งบประมาณ

10,000.00

 

93

212/2562

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เงิน

งบประมาณ

99,500.00

 

94

229/2562

อุดหนุนงานรัฐพิธี

เงิน

งบประมาณ

10,000.00

 

95

269/2562

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล สงกรานต์

เงิน

งบประมาณ

25,005.00

 

96

287/2562

จัดซื้อสายส่งดับเพลิง 20 เมตร

เงิน

งบประมาณ

24,000.00

 

97

308/2562

เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน

เงิน

งบประมาณ

580,000.00

 

98

339/2562

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุบัชบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

เงิน

งบประมาณ

85,000.00

 

99

353/2562

ค่าจดโดเมนเนม

เงิน

งบประมาณ

1,914.00

 

100

373/2562

ค่าสนับสบุนการจัดการเรียนการสอนราย หัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชององค์การบริหาร ส่วนตำบล

เงิน

งบประมาณ

460,700.00

 

101

417/2562

ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเด็ก

เงิน

งบประมาณ

1,327,900.00

 

102

418/2562

อุดหนุนงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

เงิน

งบประมาณ

10,000.00

 

103

490/2562

จัดซื้อชุดกายอุปกรณี

อุดหนุนเฉพาะ กิจ

140,000.00

 

104

493/2562

DLW

อุดหนุนเฉพาะ กิจ

30,000.00

 

105

589/2562

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

งบกลาง

31,826.00

 

106

613/2562

โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ

เงิน

งบประมาณ

420,488.00

 

107

629/2562

โครงการพัฒนาอบรมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก

เงิน

งบประมาณ

22,816.00

 

108

692,694

695/2562

โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงิน

งบประมาณ

10,595.00

 

109

711/2562

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์

เงิน

งบประมาณ

4,900.00

 

110

714/2562

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง จำนวน เครื่อง

เงิน

งบประมาณ

10,700.00

 

111

715/2562

จัดซื้อปัมนํ้าบาดาลแบบซับเมอร์ท จำนวน

เครื่อง

เงิน

งบประมาณ

35,300.00

 

112

735/2562

เครื่องปริ้นเตอร์

เงิน

งบประมาณ

8,800.00

 

113

736/2562

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด. อบต.ตูมใหญ่

เงิน

งบประมาณ

85,800.00

 

114

737/2562

ค่าอุปกรณีการเรียน ศพด.อบต.ตูมใหญ่

เงิน

งบประมาณ

57,200.00

 

115

738/2562

ค่าหนังสือเรียน ศพด. อบต.ตูมใหญ่

เงิน

งบประมาณ

57,200.00

 

116

739/2562

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด. อบต.ตูมใหญ่

เงิน

งบประมาณ

122,980.00

 

117

771/2562

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

เงิน

งบประมาณ

118,000.00

 

118

791/2562

จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ เครื่อง

เงิน

งบประมาณ

14,000.00

 

119

819

820/2562

โครงการ อบต.ตูมใหญ่สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2

เงิน

งบประมาณ

4,050.00

 

120

823/2562

ลงทะเบียนโครงการอบรมพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา

เงิน

งบประมาณ

21,300.00

 

121

885/2562

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการ พระราชดำริ

เงิน

งบประมาณ

380,000.00

 

122

904/2562

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี (ทำขนม ไทย)

เงิน

งบประมาณ

17,235.00

 

123

932

934/2562

โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไขปัญหา เด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

เงิน

งบประมาณ

17,100.00

 

124

970/2562

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ ระเบียบในการปฏิบัติราชการ “การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต”

เงิน

งบประมาณ

10,000.00

 

125

985/2562

จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ชุด

เงิน

งบประมาณ

10,700.00

 

126

987/2562

โครงการผึเกอบรมซ้อมแผนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เงิน

งบประมาณ

20,000.00

 

127

999/2562

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เงิน

งบประมาณ

15,400.00

 

128

1015/2562

จัดซื้อยางมะตอย

เงิน

งบประมาณ

49,500.00

 

129

1023/2562

จัดซื้อสารส้ม

เงิน

งบประมาณ

19,500.00

 

130

1031/2562

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร.

เงิน

งบประมาณ

19,940.00

 

131

1043/2562

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผน

เงิน

งบประมาณ

2,650.00

 

132

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

เงิน

งบประมาณ

18,900,900.00

 

รวมงบประมาณ

30,566,520.60

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

52,318,020.60

 

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ ประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ทราบ เพื่อ จะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม 2562

ชาตรี ศรีตะวัน (นายชาตรี ศรีตะวัน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Facebook
Twitter
LinkedIn