( สำเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ……………………
การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๐๐๖ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไผ่ดง ตำบลตูมใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

            องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๐๐๖ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองไผ่ดง ตำบลตูมใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ บ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้