ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง   การใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

********************

                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงราละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

                   บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนในตำบลตูมใหญ่ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ www.toomyai.go.th

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564

(นายชาตรี  ศรีตะวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่