ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
*******************************

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 และนายอำเภอได้พิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕61 ตามหนังสืออำเภอคูเมือง ที่ บร ๐๐๒๓.๘/2659 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลตูมใหญ่ต่อไป

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(นายชาตรี ศรีตะวัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่