ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

……………………………………………………

                 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                             ประกาศ  ณ  วันที่ 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564

 

 

                                                          ( นายชาตรี  ศรีตะวัน )

                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่