องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ.๙๒-๐๑๕ บ้านปะคำสำโรงและบ้านใหม่เจริญสุข ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๙,๕๖๔.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) ตามรายการ ดังนี้
                        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บร.ถ. ๙๒- ๐๑๕ บ้านปะคำสำโรงและบ้านใหม่เจริญสุข ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์(รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ อบต.ตูมใหญ่กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ โดยมี ปริมาณงานจุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๓.๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย(รายละเอียดรูปแบบและรายการที่ อบต. ตูมใหญ่กำหนด)

Facebook
Twitter
LinkedIn