ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อขยายผิวจราจร สายทาง บร.ถ.92-008 บ้านตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง 7 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0..05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,900 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เพื่อขยายผิวจราจร สายทาง บร.ถ.92-008 บ้านตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กว้าง 7 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0..05 เมตร จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพธารินทร์คอนสตรัคชั่น ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,352,000 บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 282,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01
                                                                                       
                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2566
                                                                                                       (นายชาตรี ศรีตะวัน)
                                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

Facebook
Twitter
LinkedIn