ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วย บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17 ปริมาณดินขุด 52,207.93 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นั้น
ขุดลอกลำห้วย บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17 ปริมาณดินขุด 52,207.93 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพธารินทร์คอนสตรัคชั่น ซึ่งเป้นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 860,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 1,296,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 60.11
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566
(นายชาตรี ศรีตะวัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

Facebook
Twitter
LinkedIn