ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จ้างโครงการต่อเติมหอประชุม อบต.ตูมใหญ่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยว่า 256 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
โครงการต่อเติมหอประชุม อบต.ตูมใหญ่ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยว่า 256 ตารางเมตร (ตามรูปแบบที่ อบต.ตูมใหญ่ กำหนด) จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตะวันก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 478,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566
นายชาตรี ศรีตะวัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

Facebook
Twitter
LinkedIn