ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 89 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงขอประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566

Facebook
Twitter
LinkedIn
Download
  

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 1454080 bytes) in /home/wp246/domains/toomyai.go.th/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 659