ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 89 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงขอประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566

Facebook
Twitter
LinkedIn