ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้มีโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อบต.ตูมใหญ่ (ข้างศูนย์ อปพร.ตูมใหญ่) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 จุด (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ี อบต.ตูมใหญ่กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ อบต.ตูมใหญ่ (ข้างศูนย์ อปพร.ตูมใหญ่) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 จุด (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่ี อบต.ตูมใหญ่กำหนด) จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวงศ์ตะวันก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ๊อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2566

Facebook
Twitter
LinkedIn