ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

……………………………………………………

  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 30 “ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยต้องแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรามหาดไทยประกาศกำหนด และให้ประกาศบัญชีดังกล่าว ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นด้วยความที่เห็นสมควร ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งให้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีแต่ละรายตามประกาศบัญชีดังกล่าว ให้ผู้เสียภาษีรายนั้นทราบด้วย” มาตรา 31“ ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้” มาตรา 32 “ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องได้” และเมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีคำสั่งให้พนักงานสำรวจดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว ในกรณีต้องแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทำการตรวจสอบข้อมูลตามรายการข้างต้น หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นคำร้องขอแก้ไข โดยยื่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอแก้ไข ณ กองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวัน และ เวลา ราชการ เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องและหากไม่ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จะถือว่าท่านยอมรับบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  แจ้งไป   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๔  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๖3        

(นายชาตรี  ศรีตะวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

 
Facebook
Twitter
LinkedIn