ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา     และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563  ได้กำหนดรับสมัครพนักงานจ้าง ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563   ถึง  วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และดำเนินการสรรหาและการเลือกสรร ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ดังนี้  ประเภทพนักงานจ้าง/ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล เลขที่นั่งสอบ
1 นางสาวอมรารัตน์  ปะวะศรี 001
2 นางสาวรัศมี  อ่อนหนองหว้า 002
3 นางสาวสุวรรณี  ไหลหาโคตร 004
4 นางสาวมนิสา  เยรัมย์ 005
5 นางสาววันเพ็ญ  จุลสม 003
                   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จะรายงานผลการสรรหาและเลือกสรรเป็น    พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาทำสัญญาจ้างต่อไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ  ณ  วันที่           เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563       ( นายชาตรี  ศรีตะวัน ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
Facebook
Twitter
LinkedIn