ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
******************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 (2) จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

Facebook
Twitter
LinkedIn