ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสว่าง ตำบลตูมใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลตูมใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ พยัคฆ์เกษมทรัพย์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายชาตรี ศรีตะวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่