ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสว่าง ตำบลตูมใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)