ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement In-Place Recycline)รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๐๐๓ สายบ้านปะคำสำโรง-บ้านหนองไผ่ ตำบลตูมใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–

               ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement In-Place Recycline)รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๐๐๓ สายบ้านปะคำสำโรง-บ้านหนองไผ่ ตำบลตูมใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น
โครงการซ่อมสร้าง Asphaltic Concrete(โดยวิธี Pavement In-Place Recycline)รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๒-๐๐๓ สายบ้านปะคำสำโรง -บ้านหนองไผ่ ตำบลตูมใหญ่ จำนวน ๑ สาย จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ภูทอง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                          (นายชาตรี ศรีตะวัน)
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่