ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง   แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ………………………………………………………….           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3)พ.ศ.2558  หมวด 10   การตรวจเงินข้อ 101/1  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ  สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่  2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563  เสร็จเรียบร้อยแล้ว           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่    16     เดือน  เมษายน พ.ศ. 2563   (ลงชื่อ) (นายชาตรี  ศรีตะวัน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  
Download