ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  ได้ดำเนินการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2559  นั้น

เพื่อให้การบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพและมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน และยังเป็นการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานต่อไป  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  จึงได้การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จึงประ­­กาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   1      เดือน   ตุลาคม     พ.ศ.  2559

 

(ลงชื่อ)

(นายชาตรี  ศรีตะวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่