ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

   **************************************

  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน  ๒ อัตรา ในระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ลงวันที่ 3 สิงหาคม  ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการรับสมัครและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ที่ 216/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดังนี้  
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
๐๐๑ นางสาวศิรภัสสร  เดือนแร่รัมย์  
๐๐๒ นางสาวเนตรนภา  นาราศรี  
๐๐๓ นางสาวณิชารีย์  วงค์จันทร์  
4 004 นายกีรติ  พยุหะ  
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อฯ ข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา                 ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่   6   เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓                    (นายชาตรี   ศรีตะวัน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่