ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่