รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ) องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงินรวม เอกสารอ้างอิง
เลขประจำตัวประชาชน ที่จัดซื้อจัดจ้าง วันที่ เลขที่
1 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๑๕ ๙๓ ๗  นายสุจินท์  เพชรเด็ด จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสำนักปลัด          7,000 1/10/2561  1/2562
2 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๑๐๖ ๑๐ ๐  น.ส.พัชร์อัมพร  โคตรชัยยา จ้างเหมาบริการคนงานธุรการส่วนสาธารณสุข          7,000 1/10/2561  2/2562
3 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๙๗ ๓๔ ๘  นายฐาปกรณ์  มูลหอม จ้างเหมาบริการคนสวนประจำอบต.ตูมใหญ่สำนักปลัด          7,000 1/10/2561  3/2562
4 ๑ ๔๖๑๑ ๐๐๐๗๖ ๙๙ ๓  น.ส.ปวีณา  นะวะศรี จ้างเหมาบริการงานธุรการส่วนกองคลัง          7,000 1/10/2561  4/2562
5 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๒๙ ๘๑ ๙  นายเหลือม  เยรัมย์ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประปาส่วนกองคลัง          7,000 1/10/2561  5/2562
6 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๙๙ ๙๗ ๓  นายสุทัศน์  มะธิปิไข จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประปาส่วนกองคลัง          7,000 1/10/2561  6/2562
7 ๓ ๔๔๐๘ ๐๐๖๓๙ ๓๓ ๓  นายทนงศักดิ์  ทุมดี จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนกองช่าง          7,000 1/10/2561  7/2562
8 ๑ ๓๑๐๘ ๐๐๑๙๐ ๓๕ ๗  นางสาวเพชรรัตน์  วารีศรลาภ จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนกองช่าง          6,000 1/10/2561  8/2562
9 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๘๒ ๖๓ ๔  น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา          7,000 1/10/2561  9/2562
10 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๒๖ ๒๒ ๔  นายสมัย  ดารินรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 1/10/2561  10/2562
11 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๓๗ ๐๑ ๓  นายเวช  ยิ้มรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 1/10/2561  11/2562
12 ๓ ๔๕๐๕ ๐๐๑๑๐ ๑๒ ๔  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 1/10/2561  12/2562
13 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๑๕ ๕๕ ๔  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 1/10/2561  13/2562
14 ๓ ๓๑๐๑ ๐๐๙๖๒ ๐๕ ๑  นายอ้วน  ชะชางรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 1/10/2561  14/2562
15 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๖๐ ๘๕ ๑  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 1/10/2561  15/2562
16 ๐ ๙๙๔๐ ๐๐๓๒๔ ๔๙ ๙  สหกรณ์การเกษตรคูเมืองจำกัด จัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัด      100,000 1/10/2561  1/2562
17 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๒๒ ๑๐ ๑  ร้านอรอุมา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนส่วนการคลัง          2,400 8/10/2561  2/2562
18 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๔๘ ๖๒ ๗  นายสมร  ตัดตองรัมย์ จ้างเหมาซ่อมรถส่วนกลาง ก.ค. 1063สำนักปลัด          2,000 12/10/2561 16/2562
19 ๑ ๑๒๙๙ ๐๐๑๖๕ ๐๐ ๑  น.ส.เสาวลักษณ์  เรืองมนตรี จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภาสมัยสามัญสมันที่ 4 สำนักปลัด          1,050 26/10/2561 17/2562
20 ๐ ๓๑๓๕ ๒๘๐๐๐ ๐๕ ๕  หจก.แสงเจริญการยาง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางเลขทะเบียน กค1063 สำนักปลัด          2,080 29/10/2561 18/2562
21 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๑๕ ๙๓ ๗  นายสุจินท์  เพชรเด็ด จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสำนักปลัด          7,000 31/10/2561 19/2562
22 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๙๗ ๓๔ ๘  นายฐาปกรณ์  มูลหอม จ้างเหมาบริการคนสวนประจำอบต.ตูมใหญ่สำนักปลัด          7,000 31/10/2561 20/2562
23 ๑ ๔๖๑๑ ๐๐๐๗๖ ๙๙ ๓  น.ส.ปวีณา  นะวะศรี จ้างเหมาบริการคนงานธุรการส่วนกองคลัง          7,000 31/10/2561 21/2562
24 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๒๙ ๘๑ ๙  นายเหลือม  เยรัมย์ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประปาส่วนกองคลัง          7,000 31/10/2561 22/2562
25 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๙๙ ๙๗ ๓  นายสุทัศน์  มะธิปิไข จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประปาส่วนกองคลัง          7,000 31/10/2561 23/2562
26 ๓ ๔๔๐๘ ๐๐๖๓๙ ๓๓ ๓  นายทนงศักดิ์  ทุมดี จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนกองช่าง          7,000 31/10/2561 24/2562
27 ๑ ๓๑๐๘ ๐๐๑๙๐ ๓๕ ๗  นางสาวเพชรรัตน์  วารีศรลาภ จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนกองช่าง          6,000 31/10/2561 25/2562
28 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๘๒ ๖๓ ๔  น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา          7,000 31/10/2561 26/2562
29 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๑๐๖ ๑๐ ๐  น.ส.พัชร์อัมพร  โคตรชัยยา จ้างเหมาบริการคนงานธุรการส่วนสาธารณสุข          7,000 31/10/2561 27/2562
30 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๒๖ ๒๒ ๔  นายสมัย  ดารินรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 31/10/2561 28/2562
31 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๓๗ ๐๑ ๓  นายเวช  ยิ้มรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 31/10/2561 29/2562
32 ๓ ๔๕๐๕ ๐๐๑๑๐ ๑๒ ๔  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 31/10/2561 30/2562
33 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๑๕ ๕๕ ๔  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 31/10/2561 31/2562
34 ๓ ๓๑๐๑ ๐๐๙๖๒ ๐๕ ๑  นายอ้วน  ชะชางรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 31/10/2561 32/2562
35 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๖๐ ๘๕ ๑  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 31/10/2561 33/2562
36 ๑ ๓๑๙๙ ๐๐๐๑๐ ๖๓ ๔  ร้านชัยชนะพันธุ์ไม้ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจอบเสียมส่วนการคลัง          1,040 13/11/2561  9/2562
37 ๐ ๓๑๓๕ ๕๙๐๐๒ ๓๓ ๕  หจก.ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์กราฟิคดีไซน์ จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉริมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำสำนักปลัด            450 13/11/2561  11/2562
38 ๓ ๔๔๑๐ ๐๐๐๒๑ ๕๘ ๑  นายนันธวัฒน์  แก่นท้าว จ้างเหมาปรับพื้นที่โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำสำนักปลัด          3,000 13/11/2561  13/2562
39 ๐ ๓๑๓๕ ๕๙๐๐๒ ๓๓ ๕  หจก.ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์กราฟิคดีไซน์ จ้างเหมาจัดทำป้ายอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฯสำนักปลัด            675 23/11/2561 43/2562
40 ๕ ๓๐๑๗ ๐๐๐๙๐ ๖๖ ๔  ร้านกระจกพ่นทราย จัดซื้อของที่ระลึกฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฯสำนักปลัด          1,500 23/11/2561  12/2562
41 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๑๕ ๙๓ ๗  นายสุจินท์  เพชรเด็ด จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสำนักปลัด          7,000 30/11/2561 45/2562
42 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๙๗ ๓๔ ๘  นายฐาปกรณ์  มูลหอม จ้างเหมาบริการคนสวนประจำอบต.ตูมใหญ่สำนักปลัด          7,000 30/11/2561 46/2562
43 ๑ ๔๖๑๑ ๐๐๐๗๖ ๙๙ ๓  น.ส.ปวีณา  นะวะศรี จ้างเหมาบริการคนงานธุรการส่วนกองคลัง          7,000 30/11/2561 47/2562
44 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๙๙ ๙๗ ๓  นายสุทัศน์  มะธิปิไข จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประปาส่วนกองคลัง          7,000 30/11/2561 48/2562
45 ๓ ๔๔๐๘ ๐๐๖๓๙ ๓๓ ๓  นายทนงศักดิ์  ทุมดี จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนกองช่าง          7,000 30/11/2561 49/2562
46 ๑ ๓๑๐๘ ๐๐๑๙๐ ๓๕ ๗  นางสาวเพชรรัตน์  วารีศรลาภ จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนกองช่าง          6,000 30/11/2561 50/2562
47 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๘๒ ๖๓ ๔  น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา          7,000 30/11/2561 51/2562
48 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๑๐๖ ๑๐ ๐  น.ส.พัชร์อัมพร  โคตรชัยยา จ้างเหมาบริการคนงานธุรการส่วนสาธารณสุข          7,000 30/11/2561 52/2562
49 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๒๖ ๒๒ ๔  นายสมัย  ดารินรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 30/11/2561 53/2562
50 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๓๗ ๐๑ ๓  นายเวช  ยิ้มรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 30/11/2561 54/2562
51 ๓ ๔๕๐๕ ๐๐๑๑๐ ๑๒ ๔  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 30/11/2561 55/2562
52 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๑๕ ๕๕ ๔  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 30/11/2561 56/2562
53 ๓ ๓๑๐๑ ๐๐๙๖๒ ๐๕ ๑  นายอ้วน  ชะชางรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 30/11/2561 57/2562
54 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๖๐ ๘๕ ๑  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 30/11/2561 58/2562
55 ๐ ๓๑๓๕ ๒๘๐๐๐ ๐๕ ๕  หจก.บุรีรัมย์แสงเจริญการยาง จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์สำนักปลัด          2,700 4/12/2561 59/2562
56 ๓ ๓๑๐๑ ๐๐๒๔๕ ๒๑ ๐  ร้าน 3 ดี ก๊อปปี้ จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสูจิบัตรงานกีใประชาชนครั้งที่21กองการศึกษา          2,500 12/12/2561 62/2562
57 ๐ ๓๑๓๕ ๕๙๐๐๒ ๓๓ ๕  หจก.ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์กราฟิคดีไซน์ จ้างเหมาทำป้ายโครงการ อบต.ตูมใหญ่สร้างสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนสำนักปลัด            675 17/12/2561 63/2562
58 ๑ ๑๒๙๙ ๐๐๑๖๕ ๐๐ ๑  น.ส.เสาวลักษณ์  เรืองมนตรี จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มอบต.สร้างสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนสำนักปลัด          3,375 17/12/2561 64/2562
59 ๑ ๓๑๙๙ ๐๐๑๐๒ ๔๗ ๔  ร้านอ้อมดอกไม้สด จัดซื้อดอกไม้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชนครั้งที่ 21กองการศึกษา          1,500 19/12/2561 20/2562
60 ๐ ๓๑๓๕ ๕๙๐๐๒ ๓๓ ๕  หจก.ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์กราฟิคดีไซน์ จ้างเหมาจัดทำป้ายพลาสวูดตลาดโฮมฮักสำนักปลัด          2,350 21/12/2561 67/2562
61 ๐ ๓๓๑๐ ๒๐๒๓๐ ๑๖ ๙  นางน้อย ถืนสันเพี้ยะ จ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ          2,700 21/12/2561 68/2562
62 ๐ ๓๑๓๕ ๕๙๐๐๒ ๓๓ ๕  หจก.ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์กราฟิคดีไซน์ จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจุดตรวจบริการ            810 25/12/2561 70/2562
63 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๒๒ ๑๐ ๑  ร้านอรอุมา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนตามจุดตรวจช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี62 สำนักปลัด          1,935 25/12/2561 24/2562
64 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๑๕ ๙๓ ๗  นายสุจินท์  เพชรเด็ด จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสำนักปลัด          7,000 28/12/2561 71/2562
65 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๙๗ ๓๔ ๘  นายฐาปกรณ์  มูลหอม จ้างเหมาบริการคนสวนประจำอบต.ตูมใหญ่สำนักปลัด          7,000 28/12/2561 72/2562
66 ๑ ๔๖๑๑ ๐๐๐๗๖ ๙๙ ๓  น.ส.ปวีณา  นะวะศรี จ้างเหมาบริการคนงานธุรการส่วนกองคลัง          7,000 28/12/2561 73/2562
67 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๙๙ ๙๗ ๓  นายสุทัศน์  มะธิปิไข จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประปาส่วนกองคลัง          7,000 28/12/2561 74/2562
68 ๓ ๔๔๐๘ ๐๐๖๓๙ ๓๓ ๓  นายทนงศักดิ์  ทุมดี จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนกองช่าง          7,000 28/12/2561 76/2562
69 ๑ ๓๑๐๘ ๐๐๑๙๐ ๓๕ ๗  นางสาวเพชรรัตน์  วารีศรลาภ จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนกองช่าง          6,000 28/12/2561 77/2562
70 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๘๒ ๖๓ ๔  น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา          7,000 28/12/2561 78/2562
71 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๑๐๖ ๑๐ ๐  น.ส.พัชร์อัมพร  โคตรชัยยา จ้างเหมาบริการคนงานธุรการส่วนสาธารณสุข          7,000 28/12/2561 79/2562
72 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๒๖ ๒๒ ๔  นายสมัย  ดารินรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 28/12/2561 80/2562
73 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๓๗ ๐๑ ๓  นายเวช  ยิ้มรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 28/12/2561 81/2562
74 ๓ ๔๕๐๕ ๐๐๑๑๐ ๑๒ ๔  นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 28/12/2561 82/2562
75 ๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๑๕ ๕๕ ๔  นายชัยนรินทร์  พาเจริญ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 28/12/2561 83/2562
76 ๓ ๓๑๐๑ ๐๐๙๖๒ ๐๕ ๑  นายอ้วน  ชะชางรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 28/12/2561 84/2562
77 ๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๖๐ ๘๕ ๑  นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,000 28/12/2561 85/2562