ประกาศติดตามประเมินผลแผน-ปี-61-รอบเมษา-เข้าสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3)

Facebook
Twitter
LinkedIn