ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 2565

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่     2   (   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  )
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ชื่อผู้ประกอบการรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างจำนวนเงินรวมเอกสารอ้างอิงเหตุผลสนับสนุน
เลขประจำตัวประชาชนที่จัดซื้อจัดจ้างวันที่เลขที่
1๐ ๓๑๓๕ ๖๑๐๐๐ ๑๔ ๐ หจก.เล็ก เล็ก ซุปเปอร์มาร์ท จัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่วนสาธารณสุข          5,1001/5/2565บร.73405/493
2๑ ๑๒๙๙ ๐๐๑๖๕ ๐๐ ๒ น.ส.เสาวลักษณ์  เรืองมนตรี จ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อมครื่องดื่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่แรก  ประจำปี 65 สำนักปลัด             7501/10/2565บร.73401/53
3๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๒๒ ๑๐ ๑ นางสาวอรอุมา  บุพโต จัดซื้อเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 สำนักปลัด          1,5801/10/2565บร.73401/133
4๐ ๓๑๓๕ ๖๑๐๐๐ ๑๔ ๐ หจก.เล็ก เล็ก ซุปเปอร์มาร์ท จัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่วนสาธารณสุข        12,0001/11/2565บร.73405/543
5๐ ๓๑๓๕ ๖๑๐๐๐ ๑๔ ๑ หจก.เล็ก เล็ก ซุปเปอร์มาร์ท จัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่วนสาธารณสุข          2,7001/19/2565บร.73405/593
6๓ ๓๑๐๔ ๐๐๙๕๗ ๗๓ ๙ ร้านเอส.พี. ดีไซน์ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีปี2565สำนักปลัด          3,6501/21/256588/25651
7๐ ๙๙๔๐ ๐๐๓๒๔ ๔๙ ๙ สหกรณ์การเกษตรคูเมืองจำกัด จัดซื้อน้ำมันเซื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัด        80,0001/27/256526/25653
8๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๑๕ ๙๓ ๗ นายสุจินท์  เพชรเด็ด จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสำนักปลัด          9,0001/31/256590/25651
9๓ ๓๑๐๑ ๐๐๙๖๒ ๐๕ ๑ นายอ้วน  ชะชางรัมย์ จ้างเหมาบริการคนสวนประจำอบต.ส่วนสำนักปลัด          9,0001/31/256591/25651
10๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๒๖ ๒๗ ๕ นางสุรัตน์  สอนนุชาติ จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักปลัด          8,0001/31/256592/25651
11๑ ๑๐๑๒ ๐๐๒๓๖ ๒๒ ๗ นายชินกรณ์  พนาดร จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนสำนักปลัด          7,0001/31/256593/25651
12๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๙๘ ๑๙ ๑ นายตุลาญจน์  ยันระหา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่11ส่วนกองคลัง            9,0001/31/256594/25651
13๓ ๓๑๐๒ ๐๐๕๕๘ ๕๒ ๐ นายชูเกียรติ  ปะโปตินัง จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่10,17ส่วนกองคลัง            9,0001/31/256595/25651
14๑ ๓๑๙๙ ๐๐๖๒๕ ๙๕ ๗ นางสาวปุญญาพร  แก้วกูล จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนกองคลัง          6,0001/31/256596/25651
15๓ ๔๔๐๘ ๐๐๖๓๙ ๓๓ ๓ นายทนงศักดิ์  ทุมดี จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนโยธา          9,0001/31/256597/25651
16๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๔๓ ๓๗ ๔ นายคำภีร์  ศรีลา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนโยธา          7,0001/31/256598/25651
17๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๘๒ ๖๓ ๔ น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา          9,0001/31/256599/25651
18๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๔๙ ๓๙ ๙ นางสาววันเพ็ญ  จุลสม จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา          8,0001/31/2565100/25651
19๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๖๐ ๘๕ ๑ นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          9,0001/31/2565101/25651
20๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๓๗ ๐๑ ๓ นายเวช  ยิ้มรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          9,0001/31/2565102/25651
21๓ ๔๕๐๕ ๐๐๑๑๐ ๑๒ ๔ นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          9,0001/31/2565103/25651
22๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๑๕ ๕๕ ๔ นายชัยนรินทร์  พาเจริญ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          9,0001/31/2565104/25651
23๑ ๓๑๐๒ ๐๐๑๔๑ ๗๕ ๔ นายวุฒินันท์  เยรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          8,0001/31/2565105/25651
24๑ ๓๔๑๑ ๐๐๒๒๖ ๐๑ ๕ นายจรูณ  แสงทอง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          6,0001/31/2565106/25651
25๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๔๙ ๗๒ ๑ นายประทวน  สิทธิศรีจันทร์ จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนโยธา          7,0001/31/2565107/25651
26๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๒๒ ๑๐ ๑ นางสาวอรอุมา  บุพโต จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนส่วนกองคลัง          2,4002/7/2565บร.73402/463
27๐ ๓๑๓๕ ๖๑๐๐๐ ๑๔ ๑ หจก.เล็ก เล็ก ซุปเปอร์มาร์ท จัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่วนสาธารณสุข          4,9922/7/2565บร.73405/683
28๐ ๓๑๓๕ ๖๑๐๐๐ ๑๔ ๒ หจก.เล็ก เล็ก ซุปเปอร์มาร์ท จัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่วนสาธารณสุข          9,3602/7/2565บร.73405/703
29๐ ๓๑๓๕ ๖๑๐๐๐ ๑๔ ๓ หจก.เล็ก เล็ก ซุปเปอร์มาร์ท จัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่วนสาธารณสุข        29,6402/11/2565บร.73405/943
        
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่     2   (   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  )
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ชื่อผู้ประกอบการรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างจำนวนเงินรวมเอกสารอ้างอิงเหตุผลสนับสนุน
เลขประจำตัวประชาชนที่จัดซื้อจัดจ้างวันที่เลขที่
30๐ ๓๑๓๕ ๖๑๐๐๐ ๑๔ ๓ หจก.เล็ก เล็ก ซุปเปอร์มาร์ท จัดซื้อถุงยังชีพตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่วนสาธารณสุข        46,8002/24/2565บร.73405/1023
31๓ ๔๐๙๙ ๐๐๘๙๘ ๒๒ ๓ นายชัชวาลย์  คุ้มสุวรรณ จัดซื้อวัสดุการแพทย์ ส่วนสาธารณสุข        98,0002/24/2565บร.73405/1043
32๐ ๓๑๕๕ ๒๙๐๐๐ ๐๗ ๗ บริษัทโตโยต้าบุรีรัมย์จำกัด จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ยน้ำมันเครื่อง ส่วนสาธารณสุข          3,0022/25/2565109/25651
33๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๑๕ ๙๓ ๗ นายสุจินท์  เพชรเด็ด จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสำนักปลัด          9,0002/28/2565110/25651
34๓ ๓๑๐๑ ๐๐๙๖๒ ๐๕ ๑ นายอ้วน  ชะชางรัมย์ จ้างเหมาบริการคนสวนประจำอบต.ส่วนสำนักปลัด          9,0002/28/2565111/25651
35๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๒๖ ๒๗ ๕ นางสุรัตน์  สอนนุชาติ จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในอาคาร          8,0002/28/2565112/25651
36๑ ๑๐๑๒ ๐๐๒๓๖ ๒๒ ๗ นายชินกรณ์  พนาดร จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนสำนักปลัด          7,0002/28/2565113/25651
37๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๙๘ ๑๙ ๑ นายตุลาญจน์  ยันระหา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่11ส่วนกองคลัง            9,0002/28/2565114/25651
38๓ ๓๑๐๒ ๐๐๕๕๘ ๕๒ ๐ นายชูเกียรติ  ปะโปตินัง จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่10,17ส่วนกองคลัง            9,0002/28/2565115/25651
39๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๔๙ ๗๒ ๑ นายประทวน  สิทธิศรีจันทร์ จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่7ส่วนกองคลัง            7,0002/28/2565116/25651
40๑ ๓๑๙๙ ๐๐๖๒๕ ๙๕ ๗ นางสาวปุญญาพร  แก้วกูล จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนกองคลัง          6,0002/28/2565117/25651
41๓ ๔๔๐๘ ๐๐๖๓๙ ๓๓ ๓ นายทนงศักดิ์  ทุมดี จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนโยธา          9,0002/28/2565118/25651
42๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๔๓ ๓๗ ๔ นายคำภีร์  ศรีลา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนโยธา          7,0002/28/2565119/25651
43๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๘๒ ๖๓ ๔ น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา          9,0002/28/2565120/25651
44๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๔๙ ๓๙ ๙ นางสาววันเพ็ญ  จุลสม จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา          8,0002/28/2565121/25651
45๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๖๐ ๘๕ ๑ นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          9,0002/28/2565122/25651
46๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๓๗ ๐๑ ๓ นายเวช  ยิ้มรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          9,0002/28/2565123/25651
47๓ ๔๕๐๕ ๐๐๑๑๐ ๑๒ ๔ นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          9,0002/28/2565124/25651
48๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๑๕ ๕๕ ๔ นายชัยนรินทร์  พาเจริญ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          9,0002/28/2565125/25651
49๑ ๓๑๐๒ ๐๐๑๔๑ ๗๕ ๔ นายวุฒินันท์  เยรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          8,0002/28/2565126/25651
50๑ ๓๔๑๑ ๐๐๒๒๖ ๐๑ ๕ นายจรูณ  แสงทอง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          6,0002/28/2565127/25651
51๐ ๓๑๓๕ ๑๙๐๐๐ ๐๒ ๒ หจก.เรืองแสงไทย จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงสำนักปลัด          3,5803/1/256533/25651
52๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๓๘ ๔๓ ๕ นางสาวหงษ์ทอง  ปรีชานนท์ จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยด้านการควบคุมโรคติดต่อส่วนสาธารณสุข          7,0003/1/2565128/25651
53๑ ๑๒๙๙ ๐๐๑๖๕ ๐๐ ๒ น.ส.เสาวลักษณ์  เรืองมนตรี จ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อมครื่องดื่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2  ประจำปี 65 สำนักปลัด             8003/5/2565บร73401/773
54๐ ๓๑๓๕ ๓๙๐๐๑ ๒๖ ๑ หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์เซอร์วิส จัดซื้อเครื่องปริ้นสำนักปลัด          3,9503/18/256548/25651
55๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๑๕ ๙๓ ๗ นายสุจินท์  เพชรเด็ด จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยสำนักปลัด          9,0003/31/2565129/25651
56๓ ๓๑๐๑ ๐๐๙๖๒ ๐๕ ๑ นายอ้วน  ชะชางรัมย์ จ้างเหมาบริการคนสวนประจำอบต.ส่วนสำนักปลัด          9,0003/31/2565130/25651
57๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๒๖ ๒๗ ๕ นางสุรัตน์  สอนนุชาติ จ้างเหมาบริการคนงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักปลัด          9,0003/31/2565131/25651
        
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่     2   (   เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  )
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ชื่อผู้ประกอบการรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างจำนวนเงินรวมเอกสารอ้างอิงเหตุผลสนับสนุน
เลขประจำตัวประชาชนที่จัดซื้อจัดจ้างวันที่เลขที่
58๑ ๑๐๑๒ ๐๐๒๓๖ ๒๒ ๗ นายชินกรณ์  พนาดร จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนสำนักปลัด          7,0003/31/2565132/25651
59๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๙๘ ๑๙ ๑ นายตุลาญจน์  ยันระหา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่11ส่วนกองคลัง            9,0003/31/2565133/25651
60๓ ๓๑๐๒ ๐๐๕๕๘ ๕๒ ๐ นายชูเกียรติ  ปะโปตินัง จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่10,17ส่วนกองคลัง            9,0003/31/2565134/25651
61๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๔๙ ๗๒ ๑ นายประทวน  สิทธิศรีจันทร์ จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่ที่7ส่วนกองคลัง            7,0003/31/2565135/25651
62๑ ๓๑๙๙ ๐๐๖๒๕ ๙๕ ๗ นางสาวปุญญาพร  แก้วกูล จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนกองคลัง          7,0003/31/2565136/25651
63๓ ๔๔๐๘ ๐๐๖๓๙ ๓๓ ๓ นายทนงศักดิ์  ทุมดี จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนโยธา          9,0003/31/2565137/25651
64๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๔๓ ๓๗ ๔ นายคำภีร์  ศรีลา จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปส่วนโยธา          8,0003/31/2565138/25651
65๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๘๒ ๖๓ ๔ น.ส.รัศมี  อ่อนหนองหว้า จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา          9,0003/31/2565139/25651
66๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๔๙ ๓๙ ๙ นางสาววันเพ็ญ  จุลสม จ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กส่วนการศึกษา          9,0003/31/2565140/25651
67๑ ๓๑๐๒ ๐๐๐๖๐ ๘๕ ๑ นายสุรวิทย์  แดงเรืองรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          9,0003/31/2565141/25651
68๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๓๗ ๐๑ ๓ นายเวช  ยิ้มรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          9,0003/31/2565142/25651
69๓ ๔๕๐๕ ๐๐๑๑๐ ๑๒ ๔ นายเสกสรรณ์  แผลงฤทธิ์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          9,0003/31/2565143/25651
70๓ ๓๑๐๒ ๐๐๓๑๕ ๕๕ ๔ นายชัยนรินทร์  พาเจริญ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          9,0003/31/2565144/25651
71๑ ๓๑๐๒ ๐๐๑๔๑ ๗๕ ๔ นายวุฒินันท์  เยรัมย์ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          9,0003/31/2565145/25651
72๑ ๓๔๑๑ ๐๐๒๒๖ ๐๑ ๕ นายจรูณ  แสงทอง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถกู้ชีพกู้ภัยส่วนสาธารณสุข          7,0003/31/2565146/25651
73๓ ๓๑๐๒ ๐๐๔๓๘ ๔๓ ๕ นางสาวหงษ์ทอง  ปรีชานนท์ จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยด้านการควบคุมโรคติดต่อส่วนสาธารณสุข          7,0003/31/2565147/25651
รวม      630,504   

 

[wpdm_package id='23733']
Facebook
Twitter
LinkedIn